Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 67/2010 de instituire a Consiliului partenerilor GMES Număr celex: 32010D0067

În vigoare de la 06.02.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 5 februarie 2010
de instituire a Consiliului partenerilor GMES
(2010/67/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1) Monitorizarea globală pentru mediu şi securitate (GMES) este o iniţiativă în materie de observare a Pământului pilotată de Uniunea Europeană şi executată în parteneriat cu statele membre. Obiectivul său este de a favoriza o mai bună exploatare a potenţialului industrial al politicilor inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice în materie de observare a Pământului şi de a furniza servicii de informare.

(2) În scopul îndeplinirii obiectivului GMES în mod durabil, este necesară coordonarea activităţilor diferiţilor parteneri implicaţi în GMES, precum şi dezvoltarea, instituirea şi exploatarea unei capacităţi de servicii şi de observare care să răspundă nevoilor utilizatorilor. În acest scop, Comisia poate fi nevoită să recurgă la expertiza specialiştilor reuniţi în cadrul unui organism consultativ.

(3) În Comunicarea sa intitulată "Monitorizarea globală pentru mediu şi securitate (GMES): pentru o planetă mai sigură" (1), Comisia a anunţat instituirea unui Consiliu al partenerilor pentru a asista Comisia în coordonarea generală a GMES.

(4) Prin urmare, este necesar să se instituie un grup de experţi în domeniul GMES şi al observării Pământului şi să se definească sarcinile şi structura acestuia.

(5) Grupul ar trebui să contribuie la asigurarea coordonării contribuţiilor la GMES ale tuturor partenerilor, exploatând în mod optim capacităţile existente şi identificând lacunele care trebuie acoperite la nivelul Uniunii. El ar trebui să ajute Comisia să monitorizeze punerea în aplicare coerentă a programului european de observare a Pământului (GMES). Ar trebui, de asemenea, să monitorizeze evoluţia politicii şi să faciliteze schimbul de bune practici în materie de GMES şi de observare a Pământului.

(6) Consiliul partenerilor ar trebui să fie format din reprezentanţi ai statelor membre cu competenţe în domeniile observării Pământului, mediului şi securităţii. Reprezentanţii ar trebui desemnaţi de autorităţile lor naţionale responsabile cu observarea Pământului în statul lor membru.

(7) Este necesară definirea de norme privind divulgarea informaţiilor de către membrii Consiliului, fără a aduce atingere normelor de securitate ale Comisiei aşa cum sunt stabilite în anexa la Decizia 2001/844/CE, CECO, Euratom a Comisiei(2).

(8) Datele cu caracter personal referitoare la membrii Consiliului ar trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date(3).

(9) Ar trebui să se prevadă participarea Norvegiei şi a Elveţiei, care sunt membre ale Agenţiei Spaţiale Europene, la lucrările grupului. Reprezentanţii organizaţiilor active în domeniul observării Pământului, în special foşti membri ai Consiliului consultativ GMES, ar trebui să poată participa la reuniunile grupului ca observatori.

(10) Este necesar să se stabilească o perioadă de aplicare a prezentei decizii. Comisia va examina în timp util oportunitatea unei prelungiri,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...