Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009R1073

În vigoare de la 14.11.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1073/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 21 octombrie 2009
privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a
serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (reformare)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind normele comune pentru transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul(3) şi Regulamentul (CE) nr. 12/98 al Consiliului din 11 decembrie 1997 de stabilire a condiţiilor în care transportatorii nerezidenţi pot presta servicii naţionale de transport rutier de călători într-un stat membru(4) trebuie să facă obiectul mai multor modificări de fond. Din motive de claritate şi simplificare, regulamentele respective ar trebui să fie reformate şi încorporate într-un singur regulament.

(2) Stabilirea unei politici comune de transport presupune, printre altele, definirea unor norme comune aplicabile transportului rutier internaţional de persoane, precum şi stabilirea condiţiilor în care operatorii de transport nerezidenţi pot presta servicii naţionale de transport într-un stat membru.

(3) Pentru a asigura un cadru coerent pentru transportul internaţional de persoane cu autocarul şi autobuzul în ansamblul Comunităţii, prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor transporturilor internaţionale efectuate pe teritoriul Comunităţii. Transportul din statele membre către ţări terţe este încă reglementat în mare parte de acorduri bilaterale încheiate între statele membre şi ţările terţe respective. Prin urmare, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice acelei secţiuni a deplasării efectuate pe teritoriul statului membru de îmbarcare sau de debarcare atât timp cât nu au fost încheiate acordurile necesare între Comunitate şi ţările terţe în cauză. Cu toate acestea, regulamentul ar trebui să se aplice pe teritoriul unui stat membru tranzitat.

(4) Libertatea de a presta servicii constituie un principiu fundamental al politicii comune de transport şi necesită garantarea accesului operatorilor de transport din toate statele membre la pieţele de transporturi internaţionale fără discriminare pe bază de naţionalitate sau loc de stabilire.

(5) Transportul internaţional de persoane cu autocarul şi autobuzul ar trebui să fie condiţionat de deţinerea unei licenţe comunitare. Operatorii de transport ar trebui să fie obligaţi să aibă la bordul fiecărui vehiculul pe care îl deţin o copie conformă cu licenţa comunitară, pentru a facilita autorităţilor de aplicare a legii efectuarea unor controale mai eficiente, în special în afara statului membru de stabilire al operatorului de transport. Ar trebui stabilite condiţiile care reglementează eliberarea şi retragerea licenţelor comunitare, perioada de valabilitate şi regulile detaliate de utilizare a acestora. De asemenea, este necesar să se prevadă specificaţii detaliate cu privire la forma şi alte caracteristici ale licenţei comunitare şi ale copiilor conforme ale acesteia.

(6) Controalele rutiere ar trebui efectuate fără discriminare, directă sau indirectă, din motive legate de naţionalitatea operatorului de transport rutier, ţara de stabilire a operatorului de transport rutier sau cea de înmatriculare a vehiculului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...