Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1072/2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009R1072

În vigoare de la 14.11.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1072/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI
AL CONSILIULUI
din 21 octombrie 2009
privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier
internaţional de mărfuri (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 881/92 al Consiliului din 26 martie 1992 privind accesul pe piaţa transportului rutier de mărfuri în cadrul Comunităţii către sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traversează teritoriul unuia sau mai multor state membre(3), Regulamentul (CEE) nr. 3118/93 al Consiliului din 25 octombrie 1993 de stabilire a condiţiilor în care transportatorii nerezidenţi pot să opereze servicii de transporturi rutiere naţionale de marfă în interiorul unui stat membru(4) şi Directiva 2006/94/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind stabilirea unor reguli comune pentru anumite tipuri de transport rutier de mărfuri(5) trebuie să facă obiectul mai multor modificări de fond. Din motive de claritate şi simplificare, actele juridice respective ar trebui să fie reformate şi încorporate într-un singur regulament.

(2) Instituirea unei politici comune de transport presupune, printre altele, stabilirea unor norme comune aplicabile accesului la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri pe teritoriul Comunităţii, precum şi definirea condiţiilor în care operatorii de transport rutier de mărfuri nerezidenţi pot să presteze servicii de transport în interiorul unui stat membru. Normele respective trebuie stabilite astfel încât să contribuie la buna funcţionare a pieţei interne a transporturilor.

(3) Prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor transporturilor internaţionale pe teritoriul Comunităţii, în scopul de a garanta un cadru coerent pentru transportul rutier internaţional de mărfuri. Transporturile efectuate dinspre statele membre către ţări terţe continuă în mare parte să fie reglementate de acorduri bilaterale între statele membre şi respectivele ţări terţe. În consecinţă, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice secţiunii deplasării efectuate pe teritoriul statului membru de încărcare sau de descărcare, câtă vreme nu au fost încă încheiate acordurile necesare dintre Comunitate şi ţările terţe respective. Cu toate acestea, prezentul regulament ar trebui să se aplice pe teritoriul unui stat membru tranzitat.

(4) Instituirea unei politici comune de transport implică eliminarea tuturor restricţiilor impuse furnizorului serviciilor în cauză în temeiul naţionalităţii sau al faptului că este stabilit într-un alt stat membru decât cel în care urmează să fie prestate serviciile respective.

(5) Pentru a se realiza acest lucru de o manieră flexibilă şi fluentă, până la armonizarea completă a pieţei transporturilor rutiere, ar trebui să se prevadă un regim tranzitoriu de cabotaj.

(6) Finalizarea progresivă a pieţei unice europene ar trebui să conducă la eliminarea barierelor în calea accesului la pieţele interne ale statelor membre. Cu toate acestea, ar trebui să se ia în considerare eficacitatea controalelor şi evoluţia condiţiilor de muncă aferente acestei profesii, precum şi armonizarea normelor în ceea ce priveşte, printre altele, aplicarea şi tarifele de utilizare a drumurilor, precum şi legislaţia în domeniul social şi al siguranţei. Comisia ar trebui să monitorizeze cu atenţie situaţia pieţei, precum şi armonizarea menţionată anterior şi să propună, dacă este cazul, continuarea deschiderii pieţelor interne de transport rutier, inclusiv în ceea ce priveşte cabotajul.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...