Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009R1071

În vigoare de la 14.11.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1071/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 21 octombrie 2009
de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie
îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport
rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor(2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1) Crearea unei pieţe interne a transportului rutier, caracterizată prin condiţii loiale de concurenţă, necesită aplicarea uniformă a unor norme comune privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier de marfă sau persoane ("ocupaţia de operator de transport rutier"). Astfel de norme comune vor contribui la asigurarea unui nivel mai ridicat de calificare profesională a operatorilor de transport rutier, la raţionalizarea pieţei, la îmbunătăţirea calităţii serviciilor în interesul operatorilor de transport rutier, al clienţilor acestora şi al economiei în ansamblu, precum şi la îmbunătăţirea siguranţei rutiere. De asemenea, acestea au capacitatea de a favoriza exercitarea efectivă a dreptului de stabilire de către operatorii de transport rutier.

(2) Directiva 96/26/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier de marfă şi operator de transport rutier de persoane şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare, pentru a facilita acestor operatori de transport dreptul la libera stabilire pentru operaţiuni de transport naţional şi internaţional(4) stabileşte condiţiile minime pentru accesul la ocupaţia de operator de transport rutier, precum şi recunoaşterea reciprocă a documentelor necesare în acest sens. Cu toate acestea, experienţa anterioară, analiza de impact şi diversele studii arată că directiva menţionată anterior este aplicată în mod neuniform de către statele membre. Această lipsă de uniformitate generează mai multe consecinţe negative, în special denaturarea concurenţei, o lipsă de transparenţă a pieţei şi de monitorizare uniformă, precum şi riscul ca întreprinderile care angajează personal cu o calificare profesională mai slabă să ignore sau să respecte într-o mai mică măsură normele de siguranţă rutieră şi normele sociale, ceea ce poate dăuna imaginii sectorului.

(3) Aceste consecinţe sunt cu atât mai grave cu cât ar putea să perturbe buna funcţionare a pieţei interne a transporturilor rutiere, având în vedere faptul că accesul la piaţa transporturilor internaţionale de marfă şi a anumitor operaţiuni de cabotaj este permis întreprinderilor din întreaga Comunitate. Singura condiţie impusă acestor întreprinderi este aceea de a deţine o licenţă comunitară care poate fi obţinută atunci când aceste întreprinderi îndeplinesc condiţiile de acces la ocupaţia de operator de transport rutier, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri(5) şi cu Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul(6)

(4) Se impune, aşadar, modernizarea normelor existente în materie de acces la ocupaţia de operator de transport rutier, pentru a garanta o aplicare mai uniformă şi mai eficace a acestor norme. Deoarece respectarea acestor norme constituie principala condiţie pentru a avea acces la piaţa comunitară, iar regulamentele reprezintă instrumentele comunitare aplicabile în acest domeniu, un regulament pare a fi instrumentul cel mai potrivit de stabilire a condiţiilor privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier.

(5) Ar trebui să fie permis statelor membre să adapteze condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupaţia de operator de transport rutier în regiunile ultraperiferice menţionate la articolul 299 alineatul (2) din tratat, datorită caracteristicilor şi constrângerilor specifice acestor regiuni. Cu toate acestea, întreprinderile stabilite în aceste regiuni, care îndeplinesc condiţiile pentru a exercita ocupaţia de operator de transport rutier numai ca urmare a unei asemenea adaptări, ar trebui să nu poată obţine o licenţă comunitară. Adaptarea condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupaţia de operator de transport rutier nu ar trebui să împiedice întreprinderile, cărora li s-ar fi acordat accesul la ocupaţia de operator de transport rutier şi care îndeplinesc toate condiţiile generale stabilite prin prezentul regulament, să desfăşoare activităţi de transport în regiunile ultraperiferice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...