Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 36/2009 privind modelele comunitare de permise de mecanici de locomotivă, certificate complementare, copii certificate ale certificatelor complementare şi formulare pentru cererile de permise de mecanici de locomotivă, în temeiul Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32010R0036

În vigoare de la 19.01.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (UE) NR. 36/2010 al Comisiei
din 3 decembrie 2009
privind modelele comunitare de permise de mecanici de locomotivă,
certificate complementare, copii certificate ale certificatelor
complementare şi formulare pentru cererile de permise de mecanici de
locomotivă, în temeiul Directivei 2007/59/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar comunitar(1), în special articolul 4 alineatul (4),

având în vedere Recomandarea nr. ERA/REC/SAF/04-2008 a Agenţiei Europene a Căilor Ferate din 19 decembrie 2008 privind formatele armonizate de permise de mecanici de locomotivă, certificate complementare şi copii certificate ale certificatelor complementare pentru mecanicii de locomotivă în conformitate cu Directiva 2007/59/CE, precum şi Recomandarea nr. ERA/REC/SAF/06-2008 a Agenţiei Europene a Căilor Ferate din 19 decembrie 2008 privind utilizarea unui model armonizat pentru cererea de permis de mecanic de locomotivă,

întrucât:

(1) Directiva 2007/59/CE prevede că toţi mecanicii de locomotivă trebuie să aibă capacitatea fizică şi calificările necesare pentru conducerea trenurilor şi trebuie să deţină următoarele documente: un permis care să demonstreze că mecanicul satisface condiţiile minime privind cerinţele medicale, are studii de bază şi aptitudini profesionale generale, precum şi unul sau mai multe certificate care să indice infrastructura pe care titularul certificatului este autorizat să conducă şi materialul rulant pe care titularul certificatului este autorizat să îl conducă.

(2) Legile statelor membre privind condiţiile de certificare a mecanicilor de locomotivă diferă considerabil. Prin urmare, este necesară adoptarea unor modele armonizate pentru certificarea mecanicilor de locomotivă, în vederea sprijinirii implementării normelor comunitare relevante.

(3) Scopul armonizării permiselor şi a certificatelor complementare este, înainte de toate, facilitarea mobilităţii mecanicilor de locomotivă dintr-un stat membru în altul, dar şi facilitarea mobilităţii acestora de la o întreprindere feroviară la alta şi, în general, recunoaşterea permiselor şi a certificatelor de către toate părţile interesate din sectorul feroviar. În acest scop, este esenţial să se prevadă cerinţe minime pe care solicitanţii trebuie să le satisfacă pentru a obţine un permis sau un certificat complementar armonizat. Pentru a garanta uniformitatea şi transparenţa necesare, statele membre trebuie să adopte un model armonizat pentru permisele de mecanici de locomotivă, iar întreprinderile feroviare şi gestionarii de infrastructură trebuie să elibereze certificate complementare armonizate.

(4) Pentru întreprinderile feroviare şi gestionarii de infrastructură care angajează sau contractează mecanici de locomotivă şi mai ales pentru întreprinderile feroviare care exploatează servicii internaţionale este important ca formatul certificatelor complementare să fie acelaşi în diferitele state membre; prin urmare, acesta trebuie armonizat pentru a atesta respectarea de către mecanicii de locomotivă a anumitor condiţii minime, calificarea profesională şi competenţa lingvistică a acestora.

(5) În conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2007/59/CE, se solicită Agenţiei Europene a Căilor Ferate să pregătească un proiect de model comunitar de permis, de certificat complementar şi de copie certificată a certificatului complementar şi totodată să determine caracteristicile fizice ale acestora, ţinând cont de măsurile de prevenire a falsificării. La acelaşi articol se solicită agenţiei să recomande Comisiei coduri comunitare pentru diferitele tipuri din categoriile de conducere A şi B care urmează să figureze pe certificatul complementar. Conform anexei I punctul 2 litera (g) din Directiva 2007/59/CE, Comisia stabileşte codurile pentru informaţiile suplimentare sau pentru restricţiile medicale care urmează să fie incluse în permisele de mecanici de locomotivă.

(6) Statele membre atribuie un număr unic fiecărui permis de mecanic de locomotivă; acest număr trebuie totodată să înlesnească înregistrarea permisului în registrul naţional de evidenţă a permiselor de mecanici de locomotivă, care urmează să fie constituit în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2007/59/CE.

(7) Toate informaţiile care figurează în permisele de mecanici de locomotivă, certificatele complementare şi registrele aferente trebuie utilizate de către autorităţile din domeniul siguranţei pentru a facilita evaluarea procesului de certificare a personalului prevăzut la articolele 10 şi 11 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranţa căilor ferate comunitare şi de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licenţe întreprinderilor feroviare şi a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare şi certificarea siguranţei (Directiva privind siguranţa feroviară)(2), precum şi pentru a se accelera eliberarea certificatelor de siguranţă prevăzute la articolele menţionate.

(8) Angajarea mecanicilor de locomotivă certificaţi în conformitate cu Directiva 2007/59/CE nu trebuie să scutească întreprinderile feroviare şi gestionarii de infrastructură de obligaţia de a înfiinţa un sistem de monitorizare şi control intern al competenţei şi conduitei mecanicilor lor de locomotivă în temeiul articolului 9 şi anexei III la Directiva 2004/49/CE şi trebuie să facă parte din acest sistem. Certificatul complementar armonizat nu trebuie să scutească întreprinderile feroviare şi gestionarii de infrastructură de răspunderea care le revine în ceea ce priveşte exploatarea în siguranţă a segmentului lor din sistemul feroviar şi, în special, în ceea ce priveşte formarea profesională a personalului propriu.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...