Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 142/2009 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0142

În vigoare de la 16.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/142/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2009
privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi
(versiune codificată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 90/396/CEE a Consiliului din 29 iunie 1990 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi(3) a fost modificată în mod substanţial(4). Din motive de claritate şi de eficienţă, ar trebui să se codifice directiva menţionată.

(2) Statelor membre le revine răspunderea de a asigura, pe teritoriul lor, sănătatea şi siguranţa persoanelor şi, dacă este cazul, a animalelor domestice şi a bunurilor faţă de riscurile ce decurg din utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

(3) În unele state membre, dispoziţii imperative definesc în special nivelul de siguranţă necesar pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi prin specificarea caracteristicilor de execuţie şi funcţionare şi a procedurilor de control. Dispoziţiile imperative menţionate nu conduc neapărat la niveluri diferite de siguranţă de la un stat membru la altul, dar, datorită diferenţelor dintre acestea, împiedică comerţul în cadrul Comunităţii.

(4) În statele membre sunt în vigoare condiţii diferite referitoare la tipurile de gaz şi presiunile de livrare. Condiţiile respective nu sunt armonizate, deoarece în fiecare stat membru există o situaţie specifică de furnizare şi distribuire a energiei.

(5) Prin derogare de la una dintre normele comunitare fundamentale, şi anume libera circulaţie a mărfurilor, dreptul comunitar prevede necesitatea acceptării obstacolelor în calea liberei circulaţii în cadrul Comunităţii care rezultă din deosebirile legislaţiilor interne referitoare la comercializarea produselor, în măsura în care respectivele obstacole pot să fie recunoscute ca fiind necesare pentru îndeplinirea unor cerinţe imperative. În consecinţă, armonizarea legislativă în cazul de faţă ar trebui să se limiteze la dispoziţiile necesare pentru îndeplinirea atât a cerinţelor imperative, cât şi a cerinţelor esenţiale în materie de siguranţă, sănătate şi conservarea energiei referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi. Cerinţele menţionate ar trebui să înlocuiască dispoziţiile interne în materie, deoarece sunt cerinţe esenţiale.

(6) Menţinerea sau sporirea nivelului de siguranţă obţinut în statele membre constituie unul dintre obiectivele esenţiale ale prezentei directive şi ale siguranţei, conform cerinţelor esenţiale.

(7) Pentru asigurarea siguranţei aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, se impune respectarea cerinţelor esenţiale privind siguranţa şi sănătatea. Conservarea energiei este considerată esenţială. Pentru a ţine seama de stadiul tehnicii în momentul execuţiei, cerinţele respective ar trebui să se aplice cu discernământ.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...