Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1211/2009 de instituire a Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) şi a Oficiului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009R1211

În vigoare de la 18.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1211/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 25 noiembrie 2009
de instituire a Organismului autorităţilor europene de reglementare
în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) şi a Oficiului
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1), având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1) Prin Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (directiva-cadru)(4), Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (directiva privind accesul)(5), Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (directiva privind autorizarea)(6), Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciile universale şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii (directiva privind serviciul universal)(7) şi Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor electronice (directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice)(8) (denumite împreună "directiva-cadru şi directivele speciale") se doreşte crearea unei pieţe interne a comunicaţiilor electronice în cadrul Comunităţii, asigurându-se, în acelaşi timp, un nivel ridicat de investiţii, de inovare şi protecţie a consumatorilor printr-o concurenţă sporită.

(2) Regulamentul (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în reţelele publice de comunicaţii mobile în interiorul Comunităţii(9) vine în completarea şi în sprijinul normelor prevăzute de cadrul de reglementare UE al comunicaţiilor electronice, în ceea ce priveşte roaming-ul comunitar.

(3) Necesitatea aplicării unitare a cadrului de reglementare UE în toate statele membre este esenţială pentru succesul dezvoltării unei pieţe interne de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Cadrul de reglementare UE stabileşte obiectivele care trebuie îndeplinite şi reprezintă un cadru de acţiune pentru autorităţile naţionale de reglementare (ANR-uri), acordând acestora, totodată, în anumite domenii, un grad de flexibilitate în aplicarea normelor în funcţie de condiţiile naţionale.

(4) Având în vedere necesitatea de a dezvolta o practică de reglementare unitară şi de a aplica în mod uniform cadrul de reglementare UE, Comisia a înfiinţat Grupul entităţilor europene de reglementare (GER) prin Decizia 2002/627/CE a Comisiei din 29 iulie 2002 de instituire a Grupului entităţilor europene de reglementare în domeniul reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice(10), cu rolul de a acorda consultanţă şi asistenţă Comisiei în dezvoltarea pieţei interne şi, la un nivel mai general, pentru a asigura o interfaţă între ANR-uri şi Comisie.

(5) GER a adus o contribuţie pozitivă pentru a asigura o practică de reglementare unitară prin facilitarea cooperării dintre ANR-uri, precum şi dintre acestea şi Comisie. Această abordare de dezvoltare a unei consecvenţe sporite în activităţile ANR-urilor prin schimbul de informaţii şi cunoştinţe bazate pe experienţa lor practică s-a dovedit încununată de succes în scurtul timp scurs de la punerea sa în aplicare. Este necesară o cooperare continuă şi intensificată între ANR-uri în vederea dezvoltării viitoare a pieţei interne a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.

(6) Acest lucru necesită consolidarea GER şi recunoaşterea sa în cadrul de reglementare UE ca Organism al autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC). OAREC nu ar trebui să fie nici agenţie comunitară şi nici nu ar trebui să aibă personalitate juridică. OAREC ar trebui să înlocuiască GER şi să joace rolul de forum exclusiv de cooperare între ANR-uri, precum şi între acestea şi Comisie în exercitarea întregii game de responsabilităţi ale acestora conform cadrului de reglementare UE. OAREC ar trebui să furnizeze expertiză şi să-şi câştige încrederea prin independenţa sa, prin calitatea serviciilor sale de consultanţă şi a informaţiilor diseminate, prin transparenţa procedurilor şi metodelor sale de operare şi prin eforturile depuse în îndeplinirea atribuţiilor sale.

(7) OAREC ar trebui, prin crearea unei baze comune de expertiză, să asiste ANR-urile, fără a le înlocui în funcţiile actuale ale acestora şi fără a dubla activităţile aflate deja în desfăşurare, şi să sprijine Comisia în îndeplinirea responsabilităţilor sale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...