Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1185/2009 privind statisticile referitoare la pesticide (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009R1185

În vigoare de la 10.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1185/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 25 noiembrie 2009
privind statisticile referitoare la pesticide
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 10 noiembrie 2009(2),

întrucât:

(1) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu(3) a recunoscut că este necesară reducerea într-o mai mare măsură a impactului pesticidelor asupra sănătăţii umane şi a mediului, în special în cazul pesticidelor utilizate în agricultură. Această decizie a subliniat faptul că este necesar ca pesticidele să fie utilizate într-un mod mai viabil şi a solicitat o reducere semnificativă globală a riscurilor şi o utilizare a pesticidelor care să fie compatibilă cu necesitatea protejării recoltelor.

(2) În Comunicarea sa către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social, intitulată "Către o strategie tematică privind utilizarea durabilă a pesticidelor", Comisia a recunoscut necesitatea unor statistici detaliate, armonizate şi actualizate privind vânzările de pesticide şi utilizarea acestora la nivel comunitar. Astfel de statistici sunt necesare pentru evaluarea politicilor Uniunii Europene din domeniul dezvoltării durabile şi pentru calcularea indicatorilor semnificativi privind riscurile la adresa sănătăţii şi a mediului legate de utilizarea pesticidelor.

(3) Existenţa unor statistici comunitare armonizate şi comparabile referitoare la vânzările de pesticide şi utilizarea acestora este de o importanţă fundamentală pentru elaborarea şi monitorizarea legislaţiei şi a politicilor comunitare, în contextul Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

(4) Deoarece efectele Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive(4) nu se vor face simţite înaintea finalizării primei evaluări a substanţelor active aflate în componenţa produselor biocide, nici Comisia, nici majoritatea statelor membre nu dispun, la momentul actual, de suficiente cunoştinţe şi nu au acumulat suficientă experienţă pentru a propune noi măsuri privind produsele biocide. Domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui, astfel, să fie limitat la pesticidele care sunt produse fitosanitare aflate sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor de uz fitosanitar(5), în cazul cărora s-a acumulat deja o experienţă vastă în ceea ce priveşte culegerea datelor.

(5) Cu toate acestea, se anticipează că, ţinând cont de rezultatele evaluării Directivei 98/8/CE şi pe baza unei evaluări de impact, domeniul de aplicare al prezentului regulament va fi extins pentru a acoperi şi produsele biocide.

(6) Experienţa dobândită de Comisie, de-a lungul multor ani, în ceea ce priveşte culegerea datelor privind vânzările de pesticide şi utilizarea acestora a demonstrat că este necesar să se dispună de o metodologie armonizată pentru culegerea datelor statistice la nivel comunitar, atât în stadiul de introducere a produselor pe piaţă, cât şi de la utilizatori. În plus, statisticile trebuie să fie detaliate până la nivelul substanţelor active, pentru a permite calcularea unor indicatori de risc precişi, în conformitate cu obiectivele Strategiei tematice privind utilizarea durabilă a pesticidelor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...