Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 917/2009 privind utilizarea tehnologiei informaţiei în domeniul vamal Număr celex: 32009D0917

În vigoare de la 10.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA 2009/917/JAI A CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2009
privind utilizarea tehnologiei informaţiei în domeniul vamal

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1) litera (a) şi articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere iniţiativa Republicii Franceze,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Autorităţile vamale sunt însărcinate, împreună cu alte autorităţi competente, să prevină, să investigheze şi să urmărească încălcările săvârşite nu numai împotriva normelor comunitare, ci şi împotriva legislaţiilor naţionale, la frontierele externe ale Comunităţii şi pe teritoriul comunitar.

(2) Creşterea traficului ilicit de orice natură constituie o gravă ameninţare pentru sănătatea, moralitatea şi siguranţa publică.

(3) Se impune consolidarea cooperării între autorităţile vamale prin stabilirea unor proceduri care vor permite autorităţilor vamale să acţioneze împreună şi să facă schimb de date cu caracter personal sau de altă natură privind activităţile de trafic ilicit, prin utilizarea noilor tehnologii de gestionare şi transmitere a informaţiilor de acest tip, ţinându-se seama de Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală(2) şi a principiilor enunţate în Recomandarea nr. R (87) 15 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei din 17 septembrie 1987 de reglementare a utilizării datelor cu caracter personal în sectorul poliţienesc [denumită în continuare "Recomandarea nr. R (87) 15"].

(4) Se impune, de asemenea, asigurarea unui grad sporit de complementaritate cu acţiunile întreprinse în cadrul cooperării cu Oficiul European de Poliţie (Europol) şi cu Unitatea europeană de cooperare judiciară (Eurojust), permiţând accesul acestor organisme la datele conţinute în Sistemul de informaţii al vămilor, inclusiv la baza de date pentru identificarea dosarelor vamale, în scopul îndeplinirii sarcinilor care le revin în cadrul mandatului.

(5) Accesul pentru citire la Sistemul de informaţii al vămilor ar trebui să permită Europol compararea informaţiilor obţinute prin alte mijloace cu informaţiile disponibile în bazele de date menţionate, identificarea unor noi legături care nu au putut fi detectate anterior şi realizarea în acest mod a unor analize mai cuprinzătoare. Accesului pentru citire la baza de date pentru identificarea dosarelor vamale ar trebui să permită Europol deconspirarea cauzelor conexe ale anchetelor penale, până atunci necunoscute de Europol, care au o dimensiune atât în interiorul, cât şi în exteriorul Uniunii Europene.

(6) Accesului pentru citire la Sistemul de informaţii al vămilor ar trebui să permită Eurojust obţinerea unor informaţii imediate necesare pentru o primă analiză de ansamblu exactă, în scopul identificării şi al îndepărtării obstacolelor juridice şi al obţinerii unor rezultate mai bune în ceea ce priveşte urmărirea penală. Accesului pentru citire la baza de date pentru identificarea dosarelor vamale ar trebui să permită Eurojust primirea de informaţii privind anchetele în curs şi încheiate în diferite state membre, intensificând astfel sprijinul acordat autorităţilor judiciare din statele membre.

(7) Întrucât autorităţile vamale trebuie să aplice în activitatea lor curentă atât dispoziţiile comunitare, cât şi pe cele necomunitare, este necesar să se asigure evoluţia în paralel a dispoziţiilor referitoare la asistenţa reciprocă şi la cooperarea administrativă. Astfel, ar trebui luate în considerare dispoziţiile referitoare la Sistemul de informaţii al vămilor şi la baza de date pentru identificarea dosarelor vamale din Regulamentul (CE) nr. 766/2008(3).

(8) Statele membre recunosc avantajele pe care utilizarea integrală a bazei de date pentru identificarea dosarelor vamale le vor avea pentru coordonarea şi consolidarea luptei împotriva criminalităţii transfrontaliere şi, prin urmare, se angajează să introducă date în această bază de date cât mai susţinut.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...