Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 157/2009 privind animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0157

În vigoare de la 10.12.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/157/CE A CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2009
privind animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine
(versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

întrucât:

(1) Directiva 77/504/CEE a Consiliului din 25 iulie 1977 privind animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine(3) a fost modificată în mod substanţial de mai multe ori(4). Din motive de claritate şi de eficienţă, ar trebui să se codifice directiva menţionată.

(2) Producţia de animale din specia bovină ocupă un loc foarte important în agricultura Comunităţii, iar rezultatele satisfăcătoare în acest domeniu depind în mare măsură de utilizarea animalelor de reproducţie din rasă pură.

(3) Existenţa unor disparităţi cu privire la rase şi la standarde constituie un obstacol în calea schimburilor intracomunitare. In vederea eliminării acestor disparităţi şi pentru a contribui astfel la creşterea productivităţii agriculturii în sectorul respectiv, ar trebui sa fie liberalizate schimburile intracomunitare cu animale de reproducţie din rasă pură.

(4) Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a impune prezentarea certificatelor de pedigri întocmite în conformitate cu procedura comunitară.

(5) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei(5).

(8) Prezenta directivă nu aduce atingere obligaţiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menţionate în anexa I partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...