Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1060/2009 privind agenţiile de rating de credit (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009R1060

În vigoare de la 17.11.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1060/2009 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
privind agenţiile de rating de credit
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Băncii Centrale Europene(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1) Agenţiile de rating de credit joacă un rol important pe pieţele mondiale ale valorilor mobiliare şi pe cele bancare, deoarece ratingurile lor de credit sunt folosite de investitori, debitori, emitenţi şi guverne în procesul de luare a deciziilor de investiţii şi finanţare în cunoştinţă de cauză. Instituţiile de credit, întreprinderile de investiţii, întreprinderile de asigurări generale, întreprinderile de asigurări de viaţă, întreprinderile de reasigurări, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi instituţiile pentru furnizarea de pensii ocupaţionale pot folosi aceste ratinguri de credit ca referinţă pentru determinarea fondurilor proprii necesare în vederea asigurării solvabilităţii sau pentru calcularea riscului legat de activitatea lor de investiţii. Prin urmare, ratingurile de credit au un impact semnificativ asupra funcţionării pieţelor şi asupra încrederii investitorilor şi a consumatorilor. De aceea, este esenţial ca activităţile de rating de credit să se desfăşoare cu respectarea principiilor de integritate, transparenţă, responsabilitate şi bună guvernanţă pentru a garanta că ratingurile de credit folosite în Comunitate sunt independente, obiective şi de o calitate corespunzătoare.

(2) În prezent, marea parte a agenţiilor de rating de credit au sediul în afara Comunităţii. Cele mai multe state membre nu reglementează activitatea agenţiilor de rating de credit şi nici condiţiile de acordare a ratingurilor de credit. În pofida importanţei lor ridicate pentru funcţionarea pieţelor financiare, agenţiile de rating de credit intră sub incidenţa legislaţiei comunitare numai în domenii restrânse, cum ar fi domeniul de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei (abuzul de piaţă)(4). De asemenea, atât Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit(5), cât şi Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiţii şi al instituţiilor de credit(6) fac referire la agenţiile de rating de credit. Este, prin urmare, important să se prevadă norme care să asigure faptul că toate ratingurile de credit acordate de agenţiile de rating de credit înregistrate în Comunitate sunt de o calitate corespunzătoare şi sunt acordate de agenţii de rating de credit supuse unor cerinţe stricte. Comisia va continua să lucreze împreună cu partenerii săi internaţionali pentru a asigura convergenţa normelor care se aplică agenţiilor de rating de credit. Ar trebui ca anumite bănci centrale care acordă ratinguri de credit să poată deroga de la aplicarea prezentului regulament, cu condiţia ca acestea să îndeplinească condiţiile aplicabile relevante care garantează independenţa şi integritatea activităţilor lor de rating de credit şi care sunt la fel de stricte precum cele prevăzute de prezentul regulament.

(3) Prezentul regulament nu ar trebui să creeze o obligaţie generală de rating al instrumentelor financiare sau al obligaţiilor financiare în conformitate cu prezentul regulament. În special, acesta nu ar trebui să oblige OPCVM-urile, astfel cum sunt definite în Directiva 85/611/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)(7), şi instituţiile pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, astfel cum sunt definite în Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale(8), să investească numai în instrumente financiare cărora li s-au acordat ratinguri în temeiul prezentului regulament.

(4) Prezentul regulament nu ar trebui să instituie o obligaţie generală pentru investitori sau pentru instituţiile financiare de a investi numai în valori mobiliare pentru care a fost publicat un prospect în conformitate cu Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare(9) şi cu Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informaţii prin trimiteri, publicarea prospectelor şi difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar(10) şi cărora li se acordă ratinguri în temeiul prezentului regulament. De asemenea, prezentul regulament nu ar trebui să impună emitenţilor, ofertanţilor sau persoanelor care solicită admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată cerinţa de a obţine ratinguri de credit pentru valorile mobiliare pentru care trebuie publicat un prospect în conformitate cu Directiva 2003/71/CE şi cu Regulamentul (CE) nr. 809/2004.

(5) Orice prospect publicat în conformitate cu Directiva 2003/71/CE şi cu Regulamentul (CE) nr. 809/2004 ar trebui să conţină informaţii clare şi vizibile care să precizeze dacă ratingul de credit al respectivelor valori mobiliare este acordat de o agenţie de rating de credit stabilită în Comunitate şi înregistrată în conformitate cu prezentul regulament. Cu toate acestea, nicio dispoziţie din prezentul regulament nu ar trebui să împiedice persoanele responsabile de publicarea unui prospect în conformitate cu Directiva 2003/71/CE şi Regulamentul (CE) nr. 809/2004 să includă în prospect orice informaţie importantă, inclusiv ratingurile de credit emise în ţări terţe şi informaţiile aferente acestora.

(6) În plus faţă de acordarea ratingurilor de credit şi desfăşurarea activităţilor de rating, agenţiile de rating de credit ar trebui să poată desfăşura şi activităţi auxiliare cu titlu profesional. Exercitarea de activităţi auxiliare nu ar trebui să compromită independenţa sau integritatea activităţilor de rating desfăşurate de agenţiile de rating de credit.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...