Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 65/2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0065

În vigoare de la 17.11.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/65/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 13 iulie 2009
de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative
privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)
(reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 47 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

întrucât:

(1) Directiva 85/611/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)(2) a fost modificată în mod substanţial de mai multe ori(3). Deoarece urmează să fie efectuate modificări suplimentare, directiva ar trebui reformată din motive de claritate.

(2) Directiva 85/611/CEE a contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea şi succesul sectorului european al fondurilor de investiţii. Cu toate acestea, în pofida ameliorărilor introduse de la adoptarea sa, în special în 2001, necesitatea modificării cadrului juridic al OPCVM-urilor în vederea adaptării acestuia la pieţele financiare ale secolului XXI a devenit din ce în ce mai evidentă. Cartea Verde a Comisiei din 12 iulie 2005 privind consolidarea cadrului UE privind fondurile de investiţii a lansat o dezbatere publică cu privire la modul în care ar trebui modificată Directiva 85/611/CEE, pentru a face faţă noilor provocări. Acest proces de consultare intensivă a condus la concluzia general acceptată că sunt necesare modificări substanţiale ale directivei respective.

(3) O coordonare a legislaţiilor interne care reglementează organismele de plasament colectiv ar fi oportună pentru a apropia, la nivel comunitar, condiţiile de concurenţă dintre aceste organisme şi pentru a asigura o protecţie mai eficientă şi mai uniformă pentru deţinătorii de titluri de participare. O astfel de coordonare facilitează eliminarea restricţiilor privind libera circulaţie, la nivel comunitar, a titlurilor de participare ale OPCVM-urilor.

(4) Având în vedere obiectivele menţionate anterior, este de dorit să se prevadă, pentru OPCVM-urile stabilite în statele membre, norme comune de bază privind autorizarea, controlul, structura şi activitatea lor şi informaţiile pe care acestea sunt obligate să le publice.

(5) Este necesar să se limiteze coordonarea legislaţiilor statelor membre la OPCVM-urile de alt tip decât cele "închise", care îşi oferă titlurile de participare spre vânzare către public în Comunitate. Este de dorit ca OPCVM-urile să aibă posibilitatea, ca parte a obiectivului lor de investiţii, de a efectua investiţii în instrumente financiare, altele decât valorile mobiliare, care sunt suficient de lichide. Instrumentele financiare care pot figura în portofoliul de active al OPCVM-urilor ar trebui enumerate în prezenta directivă. Selecţia elementelor unui portofoliu de investiţii prin intermediul unui indice este o tehnică de administrare.

(6) În cazul în care o dispoziţie a prezentei directive impune unui OPCVM să ia măsuri, dispoziţia în cauză ar trebui înţeleasă ca făcând referire la societatea de administrare atunci când un OPCVM este constituit ca fond deschis de investiţii administrat de o societate de administrare sau care nu este în măsură să acţioneze direct deoarece nu are personalitate juridică.

(7) Titlurile de participare emise de OPCVM-uri sunt considerate ca fiind instrumente financiare în sensul Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare(4).

(8) Autorizaţia acordată societăţii de administrare în statul membru de origine ar trebui să asigure protecţia investitorului şi solvabilitatea societăţilor de administrare, pentru a contribui la stabilitatea sistemului financiar. Abordarea adoptată în prezenta directivă constă în realizarea armonizării esenţiale necesare şi suficiente pentru a se ajunge la recunoaşterea reciprocă a autorizării şi a sistemelor de supraveghere prudenţială, astfel încât să fie posibilă acordarea unei autorizări unice, valabilă în întreaga Comunitate, precum şi aplicarea principiului supravegherii de către statul membru de origine.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...