Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009R1005

În vigoare de la 31.10.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1005/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
privind substanţele care diminuează stratul de ozon (reformare)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanţele care diminuează stratul de ozon(3) a fost modificat de mai multe ori în mod substanţial. Deoarece sunt necesare alte modificări, regulamentul ar trebui reformat din motive de claritate.

(2) Se cunoaşte faptul că emisiile permanente de substanţe care diminuează stratul de ozon au repercusiuni considerabile asupra acestuia. Există dovezi concrete care arată că substanţele care diminuează stratul de ozon sunt prezente în concentraţii mai reduse în atmosferă şi au fost deja observate primele semne ale reconstituirii stratului de ozon stratosferic. Cu toate acestea, refacerea stratului de ozon la nivelul de concentrări existent anterior anului 1980 nu este preconizată înainte de jumătatea secolului XXI. În consecinţă, radiaţiile UV-B, crescute ca urmare a diminuării stratului de ozon, reprezintă în continuare o ameninţare serioasă pentru sănătate şi pentru mediu. În acelaşi timp, cele mai multe dintre aceste substanţe au un potenţial ridicat de încălzire globală şi reprezintă factori care contribuie la creşterea temperaturii planetei. Este prin urmare necesar să se ia măsuri suplimentare în scopul protejării sănătăţii umane şi a mediului împotriva efectelor negative ale acestor emisii şi pentru a evita noi întârzieri în refacerea stratului de ozon.

(3) Având în vedere responsabilităţile sale în materie de mediu şi comerţ, Comunitatea, în temeiul Deciziei 88/540/CEE a Consiliului(4), a devenit parte la Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon şi la Protocolul de la Montreal privind substanţele care diminuează stratul de ozon (denumit în continuare "protocolul").

(4) Multe substanţe care diminuează stratul de ozon sunt gaze cu efect de seră, care însă nu sunt reglementate de Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice şi nici de Protocolul de la Kyoto, deoarece se presupune că aceste substanţe care diminuează stratul de ozon vor fi eliminate progresiv în temeiul protocolului. În ciuda progresului înregistrat prin respectivul protocol, este necesară, în continuare, finalizarea eliminării progresive a substanţelor care diminuează stratul de ozon atât în Uniunea Europeană, cât şi la nivel mondial, ţinând totodată seama de faptul că, la ora actuală, multe dintre alternativele la substanţele care diminuează stratul de ozon prezintă un potenţial ridicat de încălzire generală a planetei. Prin urmare, este necesară reducerea la minimum şi eliminarea producţiei şi a utilizării substanţelor care diminuează stratul de ozon, în măsura în care sunt disponibile alternative viabile din punct de vedere tehnic şi care prezintă potenţialuri scăzute de încălzire globală.

(5) Măsurile suplimentare pentru protecţia stratului de ozon au fost adoptate de către părţile la protocol, cel mai recent în cursul reuniunii de la Montreal în septembrie 2007 şi al reuniunii de la Doha în noiembrie 2008. Se impune întreprinderea unor acţiuni la nivelul Comunităţii pentru respectarea obligaţiilor ce revin Comunităţii în temeiul protocolului şi în special cu privire la punerea în aplicare a procesului de eliminare progresivă accelerată a hidroclorofluorocarburilor, ţinându-se seama, în mod corespunzător, de riscurile introducerii unor substanţe alternative care prezintă potenţialuri ridicate de încălzire globală.

(6) Ca urmare a preocupărilor formulate de către Comitetul de evaluare ştiinţifică în raportul său pe 2006 referitor la creşterea rapidă a producţiei şi a consumului de hidroclorofluorocarburi în ţările în curs de dezvoltare, părţile la protocol au adoptat, în 2007, în cadrul celei de-a 19-a reuniuni, Decizia XIX/6 cu privire la calendarul de eliminare progresivă accelerată a hidroclorofluorocarburilor. Ca urmare a deciziei respective, data încetării producţiei ar trebui devansată de la 2025, cât este în prezent, la 2020.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...