Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 128/2009 de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0128

În vigoare de la 24.11.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/128/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 21 octombrie 2009
de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în vederea utilizării
durabile a pesticidelor (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolele 2 şi 7 din Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu(4), ar trebui creat un cadru juridic comun pentru utilizarea durabilă a pesticidelor, ţinând seama de abordările legate de precauţie şi prevenţie.

(2) Prezenta directivă ar trebui să se aplice, în prezent, pesticidelor care constituie produse fitosanitare. Cu toate acestea, se anticipează extinderea domeniului de aplicare a prezentei directive pentru a include în viitor şi produsele biocide.

(3) Măsurile prevăzute prin prezenta directivă ar trebui să nu afecteze şi să fie complementare măsurilor prevăzute în alte dispoziţii ale legislaţiei comunitare din acelaşi domeniu, în special Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice(5), Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică(6), Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei(7), Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală pentru animale(8) şi Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare(9). De asemenea, aceste măsuri nu ar trebui să aducă atingere măsurilor voluntare, în contextul regulamentelor privind fondurile structurale sau al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)(10).

(4) Instrumentele economice pot juca un rol esenţial în realizarea obiectivelor privind utilizarea durabilă a pesticidelor. Prin urmare, utilizarea unor astfel de instrumente la nivelul corespunzător ar trebui încurajată, subliniinduse în acelaşi timp că fiecare stat membru poate decide cu privire la utilizarea lor, fără a aduce atingere aplicabilităţii normelor privind ajutoarelor de stat.

(5) Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să utilizeze planuri naţionale de acţiune, menite să stabilească obiective cantitative, măsuri, calendare şi indicatori în vederea reducerii riscurilor şi efectelor utilizării pesticidelor asupra sănătăţii umane şi asupra mediului şi în vederea încurajării dezvoltării şi introducerii unei gestionări integrate a dăunătorilor, precum şi a unor tehnici sau abordări alternative, pentru a reduce dependenţa de utilizarea pesticidelor. Statele membre ar trebui să monitorizeze utilizarea produselor fitosanitare care conţin substanţe active de interes deosebit şi să stabilească calendare şi obiective privind reducerea utilizării lor, în special în cazul în care acestea reprezintă un mijloc adecvat pentru realizarea obiectivelor de reducere a riscurilor.

Planurile naţionale de acţiune ar trebui să fie coordonate cu planurile de punere în aplicare elaborate în temeiul altor acte relevante ale legislaţiei comunitare şi ar putea fi utilizate pentru gruparea obiectivelor care urmează a fi atinse în conformitate cu alte acte din cadrul legislaţiei comunitare referitoare la pesticide.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...