Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1099/2009 privind protecţia animalelor în momentul uciderii (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009R1099

În vigoare de la 18.11.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1099/2009 AL CONSILIULUI
din 24 septembrie 2009
privind protecţia animalelor în momentul uciderii
(Text cu relevanţă pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1) Directiva 93/119/CE a Consiliului din 22 decembrie 1993 privind protecţia animalelor în momentul sacrificării sau uciderii(3) stabileşte reguli minime comune la nivel comunitar pentru protecţia animalelor în momentul sacrificării sau uciderii. De la adoptarea sa, directiva menţionată nu a suferit nicio modificare importantă.

(2) Uciderea animalelor le poate cauza durere, chin, frică sau alte forme de suferinţă chiar şi în cazul aplicării celor mai bune condiţii tehnice disponibile. Anumite operaţii aferente uciderii pot cauza efecte negative, orice tehnică de asomare prezentând unele dezavantaje. Operatorii economici sau orice altă persoană implicată în uciderea animalelor ar trebui să ia măsurile necesare pentru a evita durerea şi pentru a reduce la minimum chinul şi suferinţa animalelor în cursul procesului de sacrificare sau ucidere, ţinând cont de cele mai bune practici din domeniu şi de metodele permise de prezentul regulament. Prin urmare, durerea, chinul sau suferinţa ar trebui să fie considerate ca evitabile, atunci când operatorii economici sau orice altă persoană implicată în uciderea animalelor nu respectă una dintre cerinţele prezentului regulament sau utilizează practici permise fără să recurgă însă la cele mai moderne dintre acestea, provocându-le astfel animalelor, prin neglijenţă sau intenţionat, durere, chin sau suferinţă.

(3) Protecţia animalelor în momentul sacrificării sau uciderii este reglementată de dreptul comunitar începând cu 1974 şi a fost consolidată în mod substanţial prin Directiva 93/119/CE. Cu toate acestea, s-au constatat discrepanţe mari între statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a directivei respective; au fost, de asemenea, identificate preocupări şi diferenţe importante în materie de bunăstare, care ar putea influenţa competitivitatea între operatorii economici.

(4) Bunăstarea animalelor constituie o valoare comunitară consacrată prin Protocolul (nr. 33) privind protecţia şi bunăstarea animalelor anexat la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene ("Protocolul nr. 33"). Protecţia animalelor în momentul sacrificării sau uciderii este un subiect de interes public care afectează atitudinile consumatorilor faţă de produsele agricole. În plus, îmbunătăţirea protecţiei animalelor în momentul sacrificării contribuie la ameliorarea calităţii cărnii, având, de asemenea, un efect pozitiv indirect asupra securităţii muncii în abatoare.

(5) Legislaţia naţională privind protecţia animalelor în momentul sacrificării sau uciderii influenţează condiţiile de concurenţă şi, prin urmare, funcţionarea pieţei comune a produselor de origine animală prevăzute în anexa I la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Este necesară stabilirea unor reguli comune pentru a asigura dezvoltarea raţională a pieţei interne a produselor respective.

(6) Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), instituită prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare(4), a adoptat două avize privind bunăstarea animalelor în cadrul principalelor sisteme de asomare şi ucidere ale anumitor specii de animale, mai precis, în 2004, un aviz privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare şi ucidere ale principalelor specii comerciale de animale şi, în 2006, un aviz privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare şi ucidere ale cervidelor, caprinelor, iepurilor, struţilor, raţelor, gâştelor şi prepeliţelor crescute în scopuri comerciale. Dreptul comunitar în acest domeniu ar trebui să fie actualizat, pentru a ţine cont de avizele ştiinţifice menţionate. Recomandările de a elimina treptat utilizarea dioxidului de carbon în cazul porcinelor şi utilizarea asomatoarelor cu baie de apă în cazul păsărilor de crescătorie nu au fost incluse în prezentul regulament deoarece evaluarea impactului a indicat că, în prezent, astfel de recomandări nu sunt viabile din punct de vedere economic în UE. Cu toate acestea, este important ca această discuţie să fie continuată în viitor. În acest scop, Comisia ar trebui să întocmească şi să prezinte Parlamentului European şi Consiliului un raport cu privire la diferitele metode de asomare a păsărilor, în special asomatoarele cu băi de apă multiple. În plus, alte recomandări ar trebui excluse din prezentul regulament pentru că ele se referă la parametri tehnici care ar trebui să facă parte din măsurile de punere în aplicare sau din orientările comunitare. Recomandările privind peştii de crescătorie nu au fost incluse în prezentul regulament ca urmare a necesităţii unui aviz ştiinţific şi a unei evaluări economice suplimentare în acest domeniu.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...