Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 126/2009 privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină Număr celex: 32009L0126

În vigoare de la 31.10.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/126/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 21 octombrie 2009
privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul
alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină

PARLAMENTUL EUROPEAN Ş I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu(3) a stabilit necesitatea de a reduce poluarea aerului până la niveluri la care efectele dăunătoare asupra sănătăţii umane şi asupra mediului sunt minimizate.

(2) Protocolul de la Geneva referitor la controlul emisiilor de compuşi organici volatili şi al fluxurilor transfrontiere ale acestora stabileşte obiectivele de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili (COV), iar Protocolul de la Goteborg referitor la reducerea acidifierii, a eutrofizării şi a nivelului de ozon troposferic(4) stabileşte pragurile de emisii pentru patru poluanţi - dioxid de sulf, oxizi de azot, COV şi amoniac -, solicitând utilizarea celor mai bune tehnici pentru menţinerea emisiilor la un nivel scăzut.

(3) Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa(5) stabileşte obiective de calitate a aerului în ceea ce priveşte ozonul troposferic şi benzenul, iar Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici(6) stabileşte plafoanele naţionale de emisie pentru COV care contribuie la formarea ozonului troposferic. Emisiile de COV, inclusiv vapori de benzină, dintr-un stat membru pot contribui la problemele de calitate a aerului în alte state membre.

(4) Ozonul constituie, de asemenea, un gaz cu efect de seră şi contribuie la încălzirea atmosferei şi la schimbările climatice.

(5) Directiva 94/63/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor(7) (etapa I de recuperare a vaporilor de benzină) are ca obiectiv recuperarea vaporilor de benzină emişi la depozitarea şi transportul benzinei între terminalele de produse petroliere şi staţiile de benzină.

(6) Vaporii de benzină sunt, de asemenea, emişi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină şi ar trebui recuperaţi într-un mod care să respecte dispoziţiile Directivei 94/63/CE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...