Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 125/2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0125

În vigoare de la 31.10.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/125/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 21 octombrie 2009
de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie
de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic
(reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iulie 2005 de stabilire a unui cadru pentru fixarea cerinţelor în materie de proiectare ecologică pentru produsele consumatoare de energie(3) a fost modificată în mod substanţial. Deoarece urmează să îi fie aduse şi alte modificări, care se limitează strict la extinderea domeniului de aplicare a respectivei directive pentru a include toate produsele cu impact energetic, directiva în cauză ar trebui să fie reformată în interesul clarităţii.

(2) Neconcordanţele dintre actele cu putere de lege sau măsurile administrative adoptate de statele membre în materie de proiectare ecologică a produselor cu impact energetic pot crea bariere în calea schimburilor comerciale şi denatura concurenţa în Comunitate şi pot avea astfel un impact direct asupra stabilirii şi funcţionării pieţei interne. Armonizarea legislaţiilor naţionale este singurul mijloc de a preîntâmpina apariţia unor astfel de bariere în calea schimburilor comerciale şi a concurenţei neloiale. Extinderea domeniului de aplicare la toate produsele cu impact energetic asigură posibilitatea armonizării la nivel comunitar a cerinţelor de proiectare ecologică pentru toate produsele cu impact energetic semnificative.

(3) Produsele cu impact energetic au o pondere importantă în consumul de resurse naturale şi de energie la nivelul Comunităţii. Acestea prezintă şi alte forme importante de impact asupra mediului. Pentru marea majoritate a categoriilor de produse disponibile pe piaţa comunitară, pot fi observate grade foarte diferite de impact asupra mediului, deşi produsele prezintă performanţe funcţionale similare. În interesul dezvoltării durabile, ar trebui încurajată ameliorarea continuă a impactului general al acestor produse asupra mediului, în special prin identificarea surselor majore de impact negativ asupra mediului şi evitarea transferului de poluare, atunci când respectiva ameliorare nu presupune costuri excesive.

(4) Numeroase produse cu impact energetic au un potenţial de ameliorare semnificativ în vederea reducerii impactului asupra mediului şi a economisirii de energie printr-o mai bună proiectare, ceea ce conduce, de asemenea, la economii pentru întreprinderi şi pentru utilizatorii finali. Pe lângă produsele care utilizează, produc, transferă sau măsoară energia, anumite produse cu impact energetic, inclusiv produsele utilizate în construcţii, cum ar fi ferestrele şi materialele izolante, sau produsele care utilizează apa, cum ar fi duzele duşurilor sau robinetele, ar putea, de asemenea, contribui în timpul utilizării la realizarea de importante economii de energie.

(5) Proiectarea ecologică a produselor este un factor esenţial în strategia comunitară privind politica integrată a produselor. Ca abordare preventivă, destinată să optimizeze performanţele de mediu ale produselor simultan cu păstrarea funcţionalităţii acestora, aceasta oferă noi şi reale posibilităţi pentru producători, pentru consumatori şi pentru întreaga societate.

(6) Sporirea eficienţei energetice - printre opţiunile disponibile fiind şi utilizarea mai eficientă a energiei electrice la nivelul consumatorilor finali - este privită ca având o contribuţie substanţială la atingerea ţintelor de emisii de gaze cu efect de seră în Comunitate. Cererea de energie electrică reprezintă categoria energetică cu cea mai rapidă creştere la consumatorul final şi se estimează că va creşte în următorii 20 până la 30 de ani, în absenţa unei acţiuni politice care să contracareze această tendinţă. Este posibilă o reducere semnificativă a consumului de energie, după cum sugerează Comisia în Programul european privind schimbările climatice (ECCP). Schimbările climatice reprezintă una dintre priorităţile celui de Al şaselea program comunitar de măsuri pentru mediu, instituit prin Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului(4). Economia de energie reprezintă cel mai eficient mijloc, din punct de vedere al costurilor, de a spori siguranţa aprovizionării şi de a reduce dependenţa de importuri. În consecinţă, ar trebui să se adopte o serie de ţinte şi măsuri colaterale în materie.

(7) Ar trebui să se acţioneze în faza de proiectare a produselor cu impact energetic, deoarece se pare că în acest stadiu este determinat gradul de poluare pe durata ciclului de viaţă a produsului şi sunt angajate cele mai multe dintre costurile asociate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...