Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 784/2009 privind procedurile de reducere a impozitului reţinut la sursă (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009H0784

În vigoare de la 24.10.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 19 octombrie 2009
privind procedurile de reducere a impozitului reţinut la sursă
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2009/784/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 211 a doua liniuţă,

întrucât:

(1) Numeroase state membre impozitează la sursă veniturile din valori mobiliare. Impozitul la sursă este dedus fie de emitentul titlului de valoare, fie de un intermediar financiar implicat în plata veniturilor respective.

(2) În numeroase cazuri drepturile de impozitare sunt partajate între statul-sursă şi statul de rezidenţă; astfel, în temeiul convenţiilor de evitare a dublei impozitări sau al legislaţiei naţionale, investitorii nerezidenţi pot beneficia de o rată mai mică a impozitului sau de o exceptare de la plată în statul-sursă, însă procedurile de reducere a impozitului reţinut la sursă sau de solicitare a rambursării impozitului reţinut sunt adesea complicate şi diferă simţitor de la un stat membru la altul.

(3) Numeroase state membre limitează prestarea de servicii de agenţi care reţin impozitul la intermediarii financiari stabiliţi în jurisdicţiile lor.

(4) Complicaţiile care apar în urma acestei situaţii împiedică buna funcţionare a pieţelor de capital şi au ca rezultat creşterea costurilor la decontările transfrontaliere. Conform rapoartelor Giovannini Cross-border clearing and settlement arrangements in the European Union(1) (Acorduri de compensare şi decontare transfrontalieră în Uniunea Europeană) din 2001 şi Second Report on EU Clearing and Settlement(2) (Al doilea raport privind compensarea şi decontarea în UE) din 2003, acest lucru reprezintă un obstacol în calea investiţiilor transfrontaliere eficiente în titluri de valoare.

(5) Două rapoarte ale Grupului de experţi pentru respectarea reglementărilor fiscale (FISCO)(3) - Fact-Finding Study on Fiscal Compliance Procedures Related to Clearing and Settlement within the EU (Studiu de documentare privind procedurile de respectare a reglementărilor fiscale referitoare la compensare şi decontare în UE) din 2006 şi Solutions to Fiscal Compliance Barriers Related to Post-Trading within the EU (Soluţii pentru obstacolele din calea respectării reglementărilor fiscale legate de sectorul postpiaţă în UE) din 2007 - au analizat procedurile existente de reducere a impozitului reţinut la sursă şi au sugerat modalităţi de ameliorare a eficienţei acestora.

(6) După cum se precizează în aceste rapoarte, acordarea unei reduceri a impozitelor reţinute la sursă în locul unei proceduri de rambursare ar fi un pas important spre simplificarea procedurilor privind impozitele reţinute la sursă.

(7) Veniturile din valori mobiliare care intră în domeniul de aplicare al altor reglementări comunitare, mai precis al Directivei 90/435/CEE a Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre(4) şi al Directivei 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare, aplicabil plăţilor de dobânzi şi de redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite(5) nu ar trebui să intre sub incidenţa acestor proceduri de simplificare. De asemenea, simplificarea nu este necesară nici în cazul în care anumite state membre pe parcursul perioadei de tranziţie percep impozitul reţinut la sursă în locul efectuării schimbului de informaţii, în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi(6).

(8) În cazurile excepţionale în care reducerea impozitelor la sursă nu este posibilă statele membre sursă ar putea, de asemenea, îmbunătăţi situaţia actuală prin adoptarea unei proceduri de rambursare rapidă.

(9) Pentru a garanta condiţii de concurenţă egale între intermediarii financiari comunitari, este necesar să se permită intermediarilor financiari din alte state membre decât statul membru sursă care intervin între emitentul titlurilor de valoare şi beneficiarul efectiv să participe la procedurile de reţinere la sursă ca agenţi de informare sau agenţi care reţin impozitul la sursă.

(10) Intermediarii financiari stabiliţi în ţări AELS trebuie trataţi în acelaşi mod ca şi intermediarii financiari din statele membre, în măsura în care aceste ţări asigură un nivel de asistenţă administrativă echivalent asistenţei acordate în temeiul Directivei 77/799/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1977 privind asistenţa reciprocă acordată de autorităţile competente din statele membre în domeniul impozitării directe şi al impozitării primelor de asigurare(7) şi al Directivei 2008/55/CE a Consiliului din 26 mai 2008 privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind anumite cotizaţii, drepturi, taxe şi alte măsuri(8).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...