Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25.09.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

Instituţiile de învăţământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale sunt autorizate să admită peste numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat un număr de studenţi şi cursanţi care acceptă să suporte cheltuielile de şcolarizare din resurse proprii.

Art. 2. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

Numărul de locuri de studiu cu taxă se stabileşte de senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior în funcţie de capacitatea bazei materiale de studiu, cu respectarea standardelor naţionale pentru evaluare şi acreditare academică.

Art. 3. - Modificări (1)

Cuantumul taxei anuale de studiu se stabileşte de senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior în funcţie de costurile specifice şcolarizării şi se anunţă candidaţilor înainte de începerea admiterii.

Art. 4. - Modificări (1)

Studenţii admişi pe locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub media ultimului reuşit pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute şi pe baza solicitării liber exprimate în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor.

Art. 5. - Modificări (2)

(1) Pentru studenţii admişi începând cu anul universitar 2001/2002 ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat se face după fiecare an de studiu, pe baza rezultatelor obţinute în anul universitar anterior, la care participă toţi studenţii din acelaşi an şi acelaşi program universitar, indiferent dacă sunt şcolarizaţi cu taxe sau fără taxe.

(2) Metodologia privind stabilirea criteriilor pentru ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, cu consultarea senatelor universitare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 6. - Modificări (1)

Programele de masterat se pot desfăşura şi în regim de studii cu taxă. Numărul locurilor cu taxă şi cuantumul acestei taxe se stabilesc de senatele universitare în funcţie de costurile specifice şcolarizării, în condiţiile legii.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Instituţiile de învăţământ superior pot permite accesul elevilor performanţi la studii universitare începând cu clasa a XI-a. Aceşti elevi pot urma unele cursuri în cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi pot obţine credite transferabile care pot fi recunoscute după obţinerea diplomei de bacalaureat şi după admiterea într-o instituţie de învăţământ superior. Cursurile vor fi urmate în paralel cu studiile liceale.

(2) Senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior va stabili condiţiile care trebuie îndeplinite, precum şi modalităţile de acces al elevilor performanţi la studiile universitare.

Art. 8. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxă, în învăţământul superior de stat peste locurile finanţate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 18 august 1998.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
p. Ministrul educaţiei naţionale,
Adrian Miroiu,
secretar de stat
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş

Bucureşti, 14 septembrie 2000.

Nr. 133.

se încarcă...