Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 104/2009 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă [a doua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0104

În vigoare de la 03.10.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/104/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul
de muncă [a doua directivă specială în sensul articolului 16
alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (versiune codificată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 137 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 89/655/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă [a doua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE](3) a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial(4). Este necesar, din motive de claritate şi de eficienţă, să se codifice directiva menţionată.

(2) Prezenta directivă este o directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă(5). Dispoziţiile Directivei 89/391/CEE se aplică în întregime în domeniul folosirii de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, fără a aduce atingere dispoziţiilor mai restrictive sau speciale incluse în prezenta directivă.

(3) Articolul 137 alineatul (2) din tratat prevede posibilitatea adoptării de către Consiliu, prin intermediul directivelor, a cerinţelor minime pentru a încuraja îmbunătăţirea, în special, a mediului de muncă, pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor.

(4) În conformitate cu articolul menţionat, aceste directive trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare şi juridice care ar îngreuna constituirea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

(5) Dispoziţiile adoptate în temeiul articolului 137 alineatul (2) din tratat nu împiedică niciun stat membru să menţină sau să introducă măsuri mai stricte de protecţie a muncii care să fie compatibile cu tratatul.

(6) Respectarea cerinţelor minime destinate să garanteze îmbunătăţirea nivelului de securitate şi sănătate în ceea ce priveşte utilizarea echipamentului de muncă este esenţială pentru a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...