Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 922/2009 privind soluţiile de interoperabilitate pentru administraţiile publice europene (ISA) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009D0922

În vigoare de la 03.10.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA NR. 922/2009/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
privind soluţiile de interoperabilitate pentru administraţiile
publice europene (ISA) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 156 primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura menţionată la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 154 din tratat, pentru a contribui la realizarea obiectivelor menţionate la articolele 14 şi 158 din tratat şi pentru a permite cetăţenilor Uniunii Europene, operatorilor economici şi comunităţilor regionale şi locale să beneficieze pe deplin de avantajele care decurg din realizarea unui spaţiu fără frontiere interne, Comunitatea ar trebui să contribuie la instituirea şi dezvoltarea unor reţele transeuropene, prin intermediul unor acţiuni pentru promovarea interconectivităţii, interoperabilităţii şi accesibilităţii reţelelor respective.

(2) Consiliul a subliniat în concluziile sale din 1 decembrie 2005 privind comunicarea Comisiei intitulată "i2010 - O societate informaţională europeană pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă" faptul că, pentru realizarea obiectivelor de creştere economică şi productivitate, este esenţial să existe, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, politici de tehnologie a informaţiei şi comunicării (TIC) mai focalizate, mai eficiente şi mai integrate. Comisia a fost invitată să încurajeze utilizarea eficientă a TIC în serviciile publice prin schimburi de experienţă şi să dezvolte abordări comune privind aspecte cheie precum interoperabilitatea şi utilizarea eficientă a standardelor deschise.

(3) În rezoluţia sa din 14 martie 2006 privind o societate informaţională europeană pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă(4), Parlamentul European a solicitat să se accentueze aspectele privind interoperabilitatea şi cele mai bune practici ale serviciilor electronice din sectorul public oferite cetăţenilor şi operatorilor economici, obiectivul principal fiind facilitarea circulaţiei, stabilirii şi încadrării în muncă în mod liber şi fără obstacole, a cetăţenilor în statele membre. Parlamentul European a îndemnat, de asemenea, statele membre să pună în aplicare iniţiativele şi programele i2010 în cadrul reformei administraţiilor publice ale acestora, în vederea furnizării unor servicii îmbunătăţite, mai eficiente şi mai uşor accesibile întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) de pe teritoriul lor, precum şi cetăţenilor lor.

(4) În cadrul Declaraţiei ministeriale de la Manchester din 24 noiembrie 2005, miniştrii responsabili cu politicile TIC au convenit, printre altele, să conlucreze şi să colaboreze cu Comisia pentru a partaja instrumentele existente, specificaţiile comune, standardele şi soluţiile într-un mod mai eficace şi pentru a încuraja o dezvoltare comună a soluţiilor, acolo unde este necesar.

(5) În cuprinsul Declaraţiei ministeriale de la Lisabona din 19 septembrie 2007, miniştrii au invitat Comisia, printre altele, să faciliteze cooperarea dintre statele membre şi Comisie şi să definească, să dezvolte, să pună în aplicare şi să monitorizeze interoperabilitatea transfrontalieră şi transsectorială şi au afirmat că legislaţia viitoare a Comunităţii ar trebui să anticipeze şi să evalueze în special impactul legislaţiei respective asupra infrastructurilor TIC şi a transformării serviciilor.

(6) Având în vedere dezvoltarea rapidă a TIC, există un risc ca statele membre să opteze pentru soluţii diferite sau incompatibile şi să apară noi e-bariere care ar putea afecta buna funcţionare a pieţei interne şi libertăţile de mişcare asociate acesteia. Aceasta ar putea avea efecte negative asupra deschiderii şi competitivităţii pieţelor, precum şi un impact asupra furnizării anumitor servicii de interes general către cetăţeni şi întreprinderi, fie cu caracter economic, fie noneconomic. Statele membre şi Comisia ar trebui să îşi intensifice eforturile pentru a evita fragmentarea pieţei, pentru a realiza interoperabilitatea şi pentru a promova soluţii TIC agreate în comun, asigurând în acelaşi timp o guvernare adecvată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...