Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 102/2009 în materie de drept al societăţilor comerciale privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0102

În vigoare de la 01.10.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/102/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
în materie de drept al societăţilor comerciale privind societăţile
comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic
(versiune codificată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 44,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) A douăsprezecea Directivă în materie de drept al societăţilor comerciale 89/667/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic(3) a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial(4). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice directiva menţionată.

(2) Este necesară coordonarea, în vederea echivalării în întreaga Comunitate, a anumitor garanţii impuse în statele membre societăţilor în înţelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor şi terţilor.

(3) În acest domeniu, prima Directivă 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor în statele membre, în înţelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor(5), a patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale(6) şi a şaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate(7), privind publicitatea, valabilitatea angajamentelor, nulitatea, conturile anuale şi conturile consolidate, se aplică tuturor societăţilor de capitaluri. Cu toate acestea, a doua Directivă 77/91/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor comerciale în statele membre, în înţelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor, în ceea ce priveşte constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni şi menţinerea şi modificarea capitalului acestora(8), a treia Directivă 78/855/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni(9) şi a şasea Directivă 82/891/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1982 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni(10) privind constituirea şi capitalul, fuziunile şi divizările se aplică numai societăţilor comerciale pe acţiuni.

(4) Este necesar un instrument juridic care să permită limitarea răspunderii întreprinzătorului particular în Comunitate, fără a aduce atingere legislaţiilor statelor membre care, în cazuri excepţionale, impun răspunderea întreprinzătorului cu privire la obligaţiile întreprinderii sale.

(5) O societate cu răspundere limitată poate avea un asociat unic în momentul constituirii sau poate deveni o astfel de societate atunci când părţile sale sociale sunt dobândite de o singură persoană. Până la coordonarea dispoziţiilor interne în materie de drept al grupurilor, statele membre pot să prevadă anumite dispoziţii speciale sau sancţiuni pentru cazurile în care o persoană fizică este asociatul unic al mai multor societăţi sau în care o societate cu asociat unic sau orice altă persoană juridică este asociat unic al unei societăţi. Singurul scop al existenţei acestei posibilităţi este de a ţine cont de particularităţile anumitor legislaţii interne. În acest scop, statele membre pot să adopte, în cazuri specifice, restricţii privind accesul la societăţile cu asociat unic sau să elimine limitele pentru răspunderea asociaţilor unici. Statele membre sunt libere să adopte norme pentru acoperirea riscurilor pe care le-ar putea prezenta societăţile cu asociat unic ca o consecinţă a faptului că au un singur asociat, în special pentru a asigura vărsarea capitalului subscris.

(6) Faptul că toate părţile sociale sunt deţinute de la un moment dat de către o singură persoană, precum şi identitatea asociatului unic ar trebui făcute publice prin menţionarea lor într-un registru accesibil publicului.

(7) Deciziile luate de către asociatul unic, în exercitarea atribuţiilor adunării generale, ar trebui înregistrate în scris.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...