Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) Număr celex: 32009R0810

În vigoare de la 05.10.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 810/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 13 iulie 2009
privind instituirea unui Cod comunitar de vize
(Codul de vize)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 62 alineatul (2) litera (a) şi litera (b) punctul (ii),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 61 din tratat, crearea unui spaţiu în care persoanele pot circula liber ar trebui să fie însoţită de măsuri privind controalele la frontiera externă, azilul şi imigraţia.

(2) În conformitate cu articolul 62 alineatul (2) din tratat, măsurile privind trecerea frontierelor externe ale statelor membre instituie norme în materie de vize pentru şederi cu o durată prevăzută de maximum 3 luni, inclusiv procedurile şi condiţiile de eliberare a vizelor de către statele membre.

(3) În ceea ce priveşte politica în materie de vize, stabilirea unui "corpus comun" de acte legislative, în special prin consolidarea şi dezvoltarea acquis-ului (dispoziţiile pertinente din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985(2) şi Instrucţiunile consulare comune(3), constituie unul dintre elementele fundamentale ale "dezvoltării în continuare a politicii comune în materie de vize ca parte a unui sistem multistratificat destinat să faciliteze călătoriile legitime şi să combată imigraţia clandestină printr-o mai mare armonizare a legislaţiilor naţionale şi a practicilor de procesare a cererilor de viză la reprezentanţele consulare locale", astfel cum sunt definite în Programul de la Haga: consolidarea libertăţii, a securităţii şi a justiţiei în Uniunea Europeană(4).

(4) Statele membre ar trebui să fie prezente sau reprezentate, în scopul eliberării vizelor, în toate ţările terţe ai căror resortisanţi intră sub incidenţa obligaţiei de viză. Statele membre care nu au propriul consulat într-o ţară terţă sau într-o anumită regiune a unei ţări terţe ar trebui să depună eforturi pentru a încheia înţelegeri de reprezentare pentru a evita ca solicitanţii de viză să depună un efort disproporţionat pentru a avea acces la consulate.

(5) Pentru combaterea imigraţiei ilegale, este necesar să se elaboreze norme de tranzitare a zonelor internaţionale din aeroporturi. Astfel, resortisanţilor provenind din ţări terţe înscrise pe o listă comună ar trebui să li se impună să deţină vize de tranzit aeroportuar. Cu toate acestea, în situaţiile urgente de flux în masă de imigranţi ilegali, ar trebui să li se permită statelor membre să impună o astfel de cerinţă şi resortisanţilor din alte ţări terţe decât cele înscrise pe lista comună. Deciziile individuale ale statelor membre ar trebui revizuite anual.

(6) Primirea solicitanţilor ar trebui să se desfăşoare în condiţii care să respecte demnitatea umană. Cererile de viză ar trebui să se prelucreze în mod profesional, respectuos şi proporţional cu obiectivele urmărite.

(7) Statele membre ar trebui să se asigure că serviciile oferite publicului sunt de înaltă calitate şi respectă bunele practici administrative. Statele membre ar trebui să asigure personal calificat şi în număr corespunzător şi să aloce resurse suficiente pentru a facilita, cât mai mult posibil, procesul de depunere a cererilor de viză. Statele membre ar trebui să se asigure că principiul "ghişeului unic" se aplică tuturor solicitanţilor.

(8) Sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii, ar trebui să se elibereze vize cu intrări multiple pentru a diminua sarcina administrativă a consulatelor statelor membre şi pentru a facilita deplasarea fără probleme a persoanelor care călătoresc în mod frecvent sau regulat. Ar trebui să se permită solicitanţilor cărora consulatele le cunosc integritatea şi gradul de încredere să beneficieze, în măsura posibilului, de o procedură simplificată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...