Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 81/2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri şi de prestare de servicii de către autorităţile sau entităţile contractante în domeniile apărării şi securităţii şi de modificare a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0081

În vigoare de la 20.08.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/81/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 13 iulie 2009
privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor
contracte de lucrări, de furnizare de bunuri şi de prestare de
servicii de către autorităţile sau entităţile contractante în
domeniile apărării şi securităţii şi de modificare a Directivelor
2004/17/CE şi 2004/18/CE (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special Articolul 47 alineatul (2) şi articolele 55 şi 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Securitatea naţională rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru, atât în domeniul apărării, cât şi al securităţii.

(2) Formarea progresivă a unei pieţe europene a echipamentelor de apărare este indispensabilă în vederea consolidării Bazei industriale şi tehnologice europene de apărare şi pentru dezvoltarea capacităţilor militare necesare punerii în aplicare a politicii europene de securitate şi de apărare a Uniunii.

(3) Statele membre au ajuns la un consens cu privire la nevoia de a crea, a dezvolta şi a susţine o Bază industrială şi tehnologică europeană de apărare care să fie fondată pe capacităţi, competentă şi competitivă. Pentru a îndeplini acest obiectiv, statele membre pot să utilizeze diferite instrumente, în conformitate cu dreptul comunitar, în vederea instituirii unei adevărate pieţe europene a echipamentelor de apărare şi a unor condiţii de concurenţă echitabile, atât la nivel european, cât şi la nivel mondial. Acestea ar trebui să contribuie, de asemenea, la dezvoltarea în profunzime a diversităţii bazei de furnizori europeni din domeniul apărării, în special prin stimularea participării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor) şi a furnizorilor netradiţionali pentru Baza industrială şi tehnologică europeană de apărare, prin sprijinirea cooperării industriale şi prin promovarea unor furnizori secundari eficienţi şi cu o bună capacitate de reacţie. În acest context, statele membre ar trebui, de asemenea, să ţină seama de Comunicarea interpretativă a Comisiei din 7 decembrie 2006 privind aplicarea articolului 296 din tratat în domeniul contractelor de achiziţii în sectorul apărării şi de Comunicarea Comisiei din 5 decembrie 2007 privind strategia pentru o industrie europeană de apărare mai puternică şi mai competitivă.

(4) Crearea unei pieţe europene a echipamentelor de apărare presupune, în primul rând, instituirea unui cadru legislativ adaptat. În domeniul achiziţiilor, acest lucru necesită o coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor, care să satisfacă imperativele de securitate ale statelor membre şi obligaţiile care rezultă din tratat.

(5) Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Parlamentul European a invitat Comisia, prin Rezoluţia sa din 17 noiembrie 2005 referitoare la Cartea verde privind achiziţiile în domeniul apărării(3), să elaboreze o directivă care să ia în considerare îndeosebi interesele statelor membre în materie de securitate, să dezvolte în continuare politica externă şi de securitate comună, să promoveze consolidarea coeziunii europene şi să păstreze caracterul de "putere civilă" al Uniunii.

(6) O mai bună coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor, spre exemplu în cazul contractelor din domeniul serviciilor logistice, transportului şi depozitării poate, de asemenea, să contribuie la reducerea costurilor din sectorul apărării şi să diminueze în mod semnificativ impactul acestui sector asupra mediului.

(7) Aceste proceduri ar trebui să reflecte abordarea globală a Uniunii în domeniul securităţii, care răspunde evoluţiilor mediului strategic. Într-adevăr, apariţia unor ameninţări asimetrice şi transnaţionale a dus la ştergerea progresivă a graniţei dintre securitatea externă şi cea internă, militară şi non-militară.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...