Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16.03.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

Art. 1. -

(1) În scopul limitării şi înlăturării urmărilor dezastrelor se înfiinţează formaţiuni de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă în caz de dezastre, denumite în continuare formaţiuni.

(2) Formaţiunile sunt structuri mixte, militare şi civile, multifuncţionale, formate din profesionişti în domeniu, instruite şi dotate adecvat pentru acordarea ajutorului de urgenţă în caz de dezastre sau de accidente majore.

(3) Formaţiunile sunt subordonate Comandamentului protecţiei civile, prin inspectoratele de protecţie civilă judeţene pe teritoriul cărora sunt dispuse, iar pe timpul intervenţiei se subordonează şi acţionează la ordinul prefectului din judeţul în care intervin pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor.

(4) Structura organizatorică, zonele de responsabilitate şi dotarea formaţiunilor sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Formaţiunile îndeplinesc următoarele atribuţii principale:

a) cercetează, identifică şi evaluează efectele dezastrului, transmit date şi informaţii organelor abilitate;

b) caută, localizează şi salvează victimele din zona dezastrelor şi accidentelor majore;

c) acordă primul ajutor medical de urgenţă la locul intervenţiei şi evacuează persoanele afectate;

d) participă la acţiunile de decontaminare a personalului, tehnicii şi echipamentului în caz de accident chimic, nuclear sau biologic;

e) coordonează asigurarea cu apă potabilă a populaţiei din zonele dezastrului;
Modificări (1)

f) coordonează distribuirea hranei pentru persoanele sinistrate;
Modificări (1)

g) participă la pregătirea pe linia protecţiei civile a populaţiei.

(2) Formaţiunile îndeplinesc şi alte atribuţii specifice în zona lor de responsabilitate, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor formaţiunile colaborează cu structuri ale Ministerului de Interne, subunităţi ale Ministerului Apărării Naţionale, formaţiuni de Cruce Roşie şi cu alte structuri legal constituite, care au competenţe în acest domeniu.

Art. 3. -

(1) Personalul militar încadrat în formaţiuni provine din structurile Ministerului Apărării Naţionale.
Modificări (2)

(2) Selecţionarea, pregătirea şi promovarea personalului militar se fac de Comandamentul protecţiei civile.
Modificări (1)

(3) Personalului militar încadrat în aceste formaţiuni i se aplică prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Personalul civil încadrat în aceste formaţiuni va avea pregătirea de bază corespunzătoare funcţiilor prevăzute în anexa nr. 1. Funcţia de salvator se asimilează celei de muncitor calificat categoriile VI-I.

(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului civil se fac în condiţiile Legii protecţiei civile nr. 106/1996.
Modificări (2)

Art. 5. -

(1) Pe timpul intervenţiilor cu durată mai mare de 4 ore personalului formaţiunilor i se asigură gratuit un supliment de hrană în echivalentul a 2000 de calorii pentru fiecare zi de intervenţie.

(2) Personalul care execută, conduce sau coordonează misiunile de intervenţie ori care contribuie la realizarea acestora beneficiază de un spor de 30% calculat la solda de bază, respectiv la salariul de bază, pentru luna în care a executat cel puţin o intervenţie.
Modificări (1)

(3) Categoriile de personal care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al comandantului Comandamentului protecţiei civile.
Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Ofiţerii, subofiţerii şi personalul civil din cadrul formaţiunilor, care şi-au pierdut total capacitatea de muncă în timpul sau din cauza acţiunilor de intervenţie la care au participat, în afara drepturilor ce decurg din pensionare vor primi o singură dată un ajutor bănesc egal cu de 12 ori solda de bază sau salariul de bază avut în ultima lună de activitate.
Modificări (1)

(2) Urmaşii celor prevăzuţi la alin. (1), decedaţi în timpul sau din cauza serviciului, au dreptul la o pensie egală cu solda sau cu salariul integral avut în ultima lună de activitate de persoana decedată, care se va actualiza în conformitate cu prevederile legale.

(3) În cazul în care cel decedat nu a avut copii şi a fost singurul susţinător al părinţilor săi lipsiţi de mijloace suficiente de existenţă, aceştia vor beneficia de jumătate din pensia de urmaş, stabilită conform prevederilor legale, şi de un ajutor în cuantum de 6 solde lunare impozabile.

Art. 7. -

În situaţia în care personalul încadrat în formaţiuni şi-a pierdut parţial capacitatea de muncă, acesta beneficiază de un ajutor bănesc egal cu de 12 ori solda sau salariul de bază avut în ultima lună de activitate ori de pensie, după caz, precum şi de dreptul de a cumula pensia cu salariul cuvenit pentru o altă activitate desfăşurată.

Art. 8. - Modificări (2)

(1) Fondurile necesare în vederea salarizării, înzestrării, dotării, pregătirii şi intervenţiei formaţiunilor se asigură din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naţionale, prin Comandamentul protecţiei civile, de la capitolul 72.01.07 "Protecţie civilă", precum şi din donaţii şi din alte fonduri legal constituite.

(2) Dotarea formaţiunilor cu tehnica necesară pentru îndeplinirea misiunilor specifice se asigură de Ministerul Apărării Naţionale din cea devenită excedentară prin reorganizarea armatei, precum şi din achiziţii.

(3) Clădirile şi terenurile necesare în vederea bunei funcţionări şi pregătirii formaţiunilor vor fi puse la dispoziţie acestora de Ministerul Apărării Naţionale, iar acolo unde acest lucru nu este posibil, ele vor fi asigurate de consiliile locale pe al căror teritoriu se organizează, potrivit anexei nr. 2.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul apărării naţionale,
Victor Babiuc
Ministrul funcţiei publice,
Vlad Roşca
Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,
Romică Tomescu
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş
Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,
Nicolae Noica

Bucureşti, 13 martie 2000.

Nr. 14.

ANEXA Nr. 1

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a formaţiunii de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă
în caz de dezastre

        !|||||||||||||||||||||||||¬
        §    Conducere    §
        —|||||||||||||||||||||||||Ż
        §ş şef - ofiţer      §
        §ş 2 asistenţi medicali  §
        § debutanţi - asistenţi §
        § medicali principali  §
        §ş şofer şi electromecanic§
        § civil         §       !||||||||||||||||||||||||¬
        ˇ||||||||||||`||||||||||||±       §  Depozit de materiale §
               —||||||||||||||||||||||||| >§            §
               §              § ş gestionar - civil  §
               V              ˇ||||||||||||||||||||||||±
        !|||||||||||||||||||||||||¬
        §Echipa de intervenţie  —|¬
        §             § —|¬
        §ş şef echipă - subofiţer § § —|¬
        §ş şofer şi electromecanic§ § § §
        § civil         § § § §
        §ş 3 salvatori - civili  § § § §
        ˇ`||||||||||||||||||||||||± § § §
         ˇ|`||||||||||||||||||||||||± § §
          ˇ|`||||||||||||||||||||||||± §
           ˇ||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§                  TOTAL EFECTIVE                  §
§ş Ofiţeri    = 1                                  §
§ş Subofiţeri  = 4                                  §
§ş Civili    = 20 - 12 salvatori;                         §
§           - 2 asistenţi medicali debutanţi - asistenţi medicali principali;§
§           - 5 şoferi şi electromecanici;                  §
§           - 1 gestionar.                          §
ˇ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

NOTĂ:

Două formaţiuni vor avea câte o echipă de intervenţie specializată pentru accidente nucleare sau chimice.

ANEXA Nr. 2
Modificări (1)

TABEL cuprinzând dislocarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru
intervenţie de urgenţă în caz de dezastre şi zonele
lor de responsabilitate

Nr. crt. Detalii Zona de responsabilitate (judeţe)
Garnizoana de dislocare
1. Ciolpani (Ilfov) Municipiul Bucureşti, Ilfov, Prahova
2. Alexandria Teleorman, Giurgiu, Olt
3. Craiova*) Dolj, Gorj, Mehedinţi
4. Timişoara Timiş, Arad, Caraş-Severin
5. Baia Mare Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud
6. Cluj-Napoca Cluj, Sălaj, Mureş, Bihor
7. Alba Iulia Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov
8. Piteşti Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa
9. Galaţi Buzău, Vrancea, Galaţi, Brăila
10. Constanţa*) Constanţa, Tulcea, Ialomiţa, Călăraşi
11. Bacău Bacău, Vaslui, Covasna, Harghita
12. Suceava Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ

Modificări (2)

*) Formaţiuni care vor avea câte o echipă de intervenţie în caz de accident nuclear şi chimic.

ANEXA Nr. 3

DOTAREA
formaţiunii de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenţă
în caz de dezastre

Nr. crt. Materiale Cantitatea U.M.
I. Tehnici şi materiale de intervenţie
1. Aparat cu disc pentru tăiat armături 1 Complet
2. Aparat cu freză pentru tăiat profiluri şi ţevi 1 Complet
3. Aparat cu lanţ pentru tăiat fier-beton, beton şi zidărie 1 Complet
4. Aparat de respiraţie izolant cu aer comprimat 4/1*) Complet
5. Aparat de ridicat şi tractat de 1,5 tf 2/1*) Complet
6. Aparat de sudură şi tăiere cu flacără oxiacetilenică, portabil 2 Complet
7. Aparat de vedere pe timp de noapte 1 Complet
8. Aparat pentru anestezii, portabil 1 Complet
9. Aparat pentru încărcat butelii cu aer comprimat 1 Complet
10. Aparat pentru suspensia tărgilor în autovehicule 10 Complet
11. Autocamion 2 Bucată
12. Autosanitară 1 Bucată
13. Autospecială de intervenţie pe şasiu de ARO 1 Bucată
14. Autospecială pentru formaţiunile de apărare civilă, AFAC-1 1 Bucată
15. Barcă pneumatică pentru 10 persoane 4/1*) Bucată
16. Berbec hidraulic 1 Bucată
17. Bidon din plastic 4/1*) Bucată
18. Binoclu 1 Bucată
19. Busolă 1 Bucată
20. Cabluri electrice 4/1*) Complet
21. Cabluri de remorcare şi tractare (lanţuri) 2/1*) Complet
22. Canistră cu spirt sanitar 1 Bucată
23. Cartuşe filtrante pentru noxe chimice 10/4*) Bucată
24. Centură de siguranţă pentru pompieri 6/2*) Bucată
25. Cheie pentru hidrant 2 Bucată
26. Ciocan baros de 5 kg 1 Bucată
27. Ciocan electric percutant 1 Complet
28. Cizme lungi din cauciuc 6/2*) Pereche
29. Colac de salvare 8/2*) Bucată
30. Complet cu materiale pentru deblocarea supravieţuitorilor 2 Complet
31. Complet de lăcătuşerie-fierărie 1 Complet
32. Complet de pansamente 2 Complet
33. Complet de protecţie nr. 2 25/6*) Complet
34. Complet de salvare de la înălţime 1 Complet
35. Complet de sudură electrică 1 Complet
36. Complet pentru marcarea drumurilor 2 Complet
37. Complet sanitar de salvare şi prim ajutor 2 Complet
38. Complet scule instalator apă şi canal 1 Complet
39. Complet scule instalator gaze 1 Complet
40. Costum anticaloric aluminizat 3/1*) Bucată
41. Costum de lucru în apă 3/1*) Bucată
42. Cric hidraulic 12,5 tf 2/1*) Bucată
43. Cric hidraulic până la 30 tf 2 Complet
44. Cronometru 5/1*) Bucată
45. Debitmetru gama portabil 1 Bucată
46. Detector acustic DA-01 2 Bucată
47. Detector de substanţe toxice, tip Drager 1 Complet
48. Distanţier hidraulic 2/1*) Bucată
49. Dozimetru individual cu citire directă 25/8*) Bucată
50. Electroferăstrău 1 Complet
51. Foarfecă hidraulică 2/1*) Bucată
52. Foarfecă manuală pentru tăiat fier-beton 1 Bucată
53. Frânghii pentru legături (ştreanguri şi pripoane) 2/1*) Complet
54. Geantă sanitară 4 Bucată
55. Grup electrogen de 5 kVA portabil 2/1*) Complet
56. Instalaţie de evacuare a apei din subsoluri inundabile, echipată cu pompă submersibilă ET-32 1 Complet
57. Instalaţie de injectat aer proaspăt în subsoluri, cu ventilator centrifugal 1 Complet
58. Instalaţie portabilă de filtrare complexă a apei cu debit de 50 l/h 1 Complet
59. Joagăr 2/1*) Bucată
60. Lampă antiex 8/2*) Bucată
61. Lanternă portabilă 25/4*) Bucată
62. Mască contra gazelor 25/6*) Bucată
63. Minipernă pneumatică pentru ridicat, tip cric pneumatic 10/4*) Complet
64. Monitor portabil pentru detecţia radiaţiilor alfa, beta, gama 1 Complet
65. Motocompresor cu unelte pneumatice 1 Complet
66. Motoferăstrău 2/1*) Complet
67. Motopompă hidraulică 3/1*) Complet
68. Motopompă portabilă 2 Complet
69. Motopropulsor pentru bărci 4/1*) Bucată
70. Panou încărcare distribuţie tensiuni grup-reţea-consum 2 Complet
71. Polizor electric universal de colţ 2 Complet
72. Portavoce 1 Bucată
73. Proiector special de 1.000 W/220 V 4/2*) Bucată
74. Radiotelefon auto 6 Bucată
75. Radiotelefon portabil 25/5*) Bucată
76. Remorcă 2 Bucată
77. Ruletă de metal de 10 m 1 Bucată
78. Sac mic cu atele diferite 2 Complet
79. Scară culisantă din lemn cu 3 elemente 2/1*) Complet
80. Scară simplă de 4 m lungime 2/1*) Bucată
81. Set tubuşoare indicatoare, tip Drager 4 Set
82. Staţie radio unde scurte de 100 W 1 Complet
83. Targă cu scripeţi pentru coborârea răniţilor de la înălţime 2 Bucată
84. Targă sanitară 10/4*) Bucată
85. Topor 2/1*) Bucată
86. Trusă de perfuzie 1 Complet
87. Trusă de reanimare respiratorie 2 Complet
88. Trusă de steguleţe pentru marcarea terenului contaminat chimic (plantare manuală) 1 Complet
89. Trusă de steguleţe pentru marcarea terenului contaminat radioactiv (plantare manuală) 1 Complet
90. Trusă pentru electrician 2 Complet
91. Trusă pentru medic 2 Complet
92. Unealtă electrică rotopercutantă 2/1*) Complet
93. Vinci de tracţiune 5 tf 1 Bucată
II. Materiale de cazarmare şi echipament
94. Bidon din aluminiu de 25 l 3 Bucată
95. Bocanci 25/3*) Pereche
96. Cască de protecţie tip constructor 21/5*) Bucată
97. Cizme din cauciuc 25/6*) Pereche
98. Cort pentru personal 3 Complet
99. Echipament specific protecţiei civile 25/3*) Complet
100. Lenjerie de pat 25/3*) Set
101. Manta de ploaie 25/3*) Bucată
102. Marmită pentru transportul hranei 5 Bucată
103. Masă extensibilă 5 Bucată
104. Mănuşi electroizolante de joasă tensiune 8/2*) Pereche
105. Ochelari de protecţie 20/5*) Bucată
106. Ochelari pentru sudor 3 Bucată
107. Palmare din piele 20/5*) Pereche
108. Paturi pliante 25/3*) Bucată
109. Pătură 50/10*) Bucată
110. Saltea 25/3*) Bucată
111. Scaun pliant 25/3*) Bucată
112. Veselă şi tacâmuri 25/3*) Set

*) Rezervă în magazia formaţiunii.

ANEXA Nr. 4

DEPOZITUL DE MATERIALE

Nr. crt. Materiale Cantitatea U.M.
1. Aparat pentru administrat oxigen 5-10 Complet
2. Aparat pentru distilat apă 2 Complet
3. Aparat pentru încălzit electric 40-80 Complet
4. Aparat pentru suspendarea tărgilor în corturi 20-40 Complet
5. Arzător pentru autoclavă cu petrol 1-2 Bucată
6. Autoclavă cu pereţi dubli 1-2 Bucată
7. Barcă pneumatică pentru 10 persoane 10-20 Bucată
8. Bidon din aluminiu de 25 l 10-20 Bucată
9. Bucătărie rulantă 2-4 Complet
10. Butelie din oţel pentru oxigen medicinal 10-20 Bucată
11. Cabluri de remorcare şi tractare 4 Set
12. Canistră cu spirt sanitar 1-2 Bucată
13. Cazma 40-80 Bucată
14. Căciulă 200-400 Bucată
15. Ciocan baros de 5 kg 8-16 Bucată
16. Cizme din cauciuc 200-400 Pereche
17. Colac de salvare 20 Bucată
18. Complet de cabluri electrice 4 Complet
19. Complet de pansamente 100-200 Complet
20. Complet de sudură electrică 2 Complet
21. Complet de materiale pentru reanimarea intoxicaţilor cu STL 10-20 Complet
22. Complet de medicamente pentru tratamentul intoxicaţilor cu STL 10-20 Complet
23. Complet pentru tratamentul bolii de iradiere 2-4 Complet
24. Complet de scule electrician pentru înaltă şi joasă tensiune 2 Complet
25. Complet de scule instalator apă şi canal 2 Complet
26. Complet de scule instalator gaze 2 Complet
27. Complet de tâmplărie-dulgherie 2 Complet
28. Cort 17-34 Complet
29. Costum din pânză de doc 200-400 Bucată
30. Costum din postav 200-400 Bucată
31. Felinar de vânt 30-50 Bucată
32. Frânghii pentru legături 200 m.l.
33. Grup electrogen de 5 kVA portabil 5-10 Complet
34. Impermeabil 200-400 Bucată
35. Joagăr 4 Bucată
36. Lenjerie de pat 400-800 Set
37. Lopată 40-80 Bucată
38. Manta din postav 200-400 Bucată
39. Marmită pentru transportul hranei 20-40 Bucată
40. Masă extensibilă 25-50 Bucată
41. Medicamente de prim ajutor 200-400 kg
42. Motoferăstrău 2 Complet
43. Motopompă portabilă 2 Complet
44. Motopropulsor pentru bărci 10-20 Bucată
45. Motostivuitor 1 Complet
46. Pat pliant 200-400 Bucată
47. Pătură 200-400 Bucată
48. Polizor electric universal de colţ 2-3 Complet
49. Portavoce 2 Bucată
50. Proiector special de 1.000 W/220 V 20-40 Bucată
51. Pulover 200-400 Bucată
52. Raţie de alimente de 4.500 calorii 600-1.200 Porţie
53. Rangă cu vârf şi daltă 8-16 Bucată
54. Rezervor de 100 l pentru apă, din pânză cauciucată 10-20 Bucată
55. Saltea 200-400 Bucată
56. Scară culisabilă din mai multe elemente 4 Complet
57. Scaun pliant 200-400 Bucată
58. Scurtă impermeabilă 200-400 Bucată
59. Staţie de filtrare complexă a apei cu debit de 500 l/h 1-3 Complet
60. Targă sanitară 50-100 Bucată
61. Targă sanitară specială 25-50 Bucată
62. Târnăcop 40-80 Bucată
63. Topor 4 Bucată
64. Trusă de perfuzie 20-40 Complet
65. Trusă de reanimare respiratorie 5-10 Complet
66. Veselă şi tacâmuri din material plastic, de unică folosinţă 2.000-4.000 Set

NOTĂ:

Cantitatea de materiale este prevăzută în funcţie de numărul de persoane pentru care se va interveni sau pentru care se va asigura asistenţă, în raport cu populaţia existentă în judeţele deservite.

se încarcă...