Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistenţă financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei Număr celex: 32009R0663

În vigoare de la 31.07.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 663/2009 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 13 iulie 2009
de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică
prin acordarea de asistenţă financiară comunitară pentru
proiecte în domeniul energiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 156 şi articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Economia europeană se confruntă cu o încetinire acută ca urmare a crizei financiare. Sunt necesare eforturi extraordinare şi urgente pentru a contracara această situaţie economică gravă şi fără precedent. Pentru a restabili încrederea actorilor de pe piaţă, este necesară finalizarea fără întârziere a măsurilor cu impact asupra economiei.

(2) În acelaşi timp, este clar că forţa şi viabilitatea pe termen lung a economiei europene depind de remodelarea acesteia astfel încât să facă faţă necesităţilor de siguranţă energetică şi de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Preocupările crescânde legate de siguranţa alimentării cu gaze naturale întăresc această concluzie.

(3) Din perspectiva acestor preocupări, Consiliul European din 11 şi 12 decembrie 2008 a aprobat prin concluziile sale Planul european de redresare economică (planul de redresare), prezentat de Comisie la 26 noiembrie 2008, care stabileşte modalităţile prin care statele membre şi Uniunea Europeană îşi pot coordona politicile şi care oferă un nou stimulent pentru economia europeană, stimulent ce vizează obiectivele pe termen lung ale Comunităţii.

(4) O parte importantă din planul de redresare este propunerea de creştere a cheltuielilor Comunităţii în anumite sectoare strategice, pentru a răspunde în acest fel la lipsa de încredere a investitorilor şi pentru a contribui la deschiderea căii către o economie mai puternică în viitor. Consiliul European a solicitat Comisiei să prezinte o listă de proiecte specifice, ţinând seama de asigurarea unui echilibru geografic adecvat, pentru a consolida investiţiile în special în dezvoltarea proiectelor de infrastructură.

(5) Pentru ca planul de redresare să fie eficace, este esenţial să se finanţeze măsuri care să soluţioneze rapid atât criza economică, cât şi necesităţile energetice urgente ale Comunităţii. Cu toate acestea, programul special stabilit prin prezentul regulament nu ar trebui, în niciun caz, să creeze un precedent pentru viitoarele rate de cofinanţare aplicabile în domeniul investiţiilor pentru infrastructură.

(6) Pentru a avea un impact tangibil şi substanţial, măsurile respective ar trebui să se concentreze asupra anumitor sectoare specifice, în care acţiunea ar avea o contribuţie marcantă la obiectivele de siguranţă a alimentării cu energie şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; există proiecte mari, mature, care pot face uz în mod eficient şi eficace de sume importante din asistenţa financiară şi pot atrage sume importante pentru investiţii din alte surse, inclusiv de la Banca Europeană de Investiţii; şi acţiunea la nivel european ar putea oferi valoare adăugată. Sectoarele infrastructurilor de gaze naturale şi de energie electrică, energia eoliană offshore şi captarea şi stocarea dioxidului de carbon îndeplinesc aceste criterii. Alegerea sectoarelor menţionate reflectă circumstanţele specifice ale planului de redresare şi nu pune în discuţie prioritatea majoră acordată eficienţei energetice şi promovării energiei din surse regenerabile, care au fost abordate în cadrul planului de redresare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...