Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 662/2009 de stabilire a unei proceduri pentru negocierea şi încheierea acordurilor între statele membre şi ţări terţe privind anumite aspecte referitoare la legea aplicabilă obligaţiilor contractuale şi necontractuale Număr celex: 32009R0662

În vigoare de la 31.07.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 662/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 13 iulie 2009
de stabilire a unei proceduri pentru negocierea şi încheierea
acordurilor între statele membre şi ţări terţe privind anumite aspecte
referitoare la legea aplicabilă obligaţiilor
contractuale şi necontractuale

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 61 litera (c), articolul 65 şi articolul 67 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

întrucât:

(1) Titlul IV din partea a treia a tratatului constituie temeiul juridic pentru adoptarea legislaţiei comunitare în domeniul cooperării judiciare în materie civilă.

(2) În mod tradiţional, cooperarea judiciară în materie civilă dintre statele membre şi ţările terţe a fost reglementată prin acorduri între statele membre şi ţările terţe. Aceste acorduri, foarte numeroase de altfel, reflectă adesea legăturile speciale dintre un stat membru şi o ţară terţă şi sunt menite să ofere un cadru juridic adecvat pentru a satisface nevoile specifice ale părţilor respective.

(3) Articolul 307 din tratat impune statelor membre să ia toate măsurile necesare pentru eliminarea tuturor incompatibilităţilor dintre acquis-ul comunitar şi acordurile internaţionale încheiate între statele membre şi ţări terţe. Acest fapt ar putea presupune renegocierea unor astfel de acorduri.

(4) De asemenea, ar putea exista o necesitate clară de încheiere de noi acorduri cu ţări terţe legate de domeniile justiţiei civile care intră în domeniul de aplicare al titlului IV din partea a treia a tratatului, în vederea creării unui cadru juridic adecvat pentru satisfacerea nevoilor specifice ale unui anumit stat membru în relaţiile acestuia cu o ţară terţă.

(5) În avizul său 1/03 din 7 februarie 2006 privind încheierea noii Convenţii de la Lugano, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a confirmat dobândirea de către Comunitate a competenţei exclusive de a încheia un acord internaţional precum Convenţia de la Lugano cu ţări terţe privind aspecte care vizează normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială(2) (Bruxelles I).

(6) Comunitatea este în măsură să încheie, în conformitate cu articolul 300 din tratat, acorduri între Comunitate şi o ţară terţă privind aspecte care intră în competenţa exclusivă a Comunităţii.

(7) Articolul 10 din tratat impune statelor membre să faciliteze realizarea obiectivelor Comunităţii şi să se abţină de la orice măsură care ar putea prejudicia realizarea obiectivelor din tratat. Această obligaţie de cooperare loială este de aplicabilitate generală, indiferent dacă este vorba sau nu de o competenţă exclusivă a Comunităţii.

(8) Referitor la acordurile cu ţări terţe privind chestiuni specifice de justiţie civilă care ţin de competenţa exclusivă a Comunităţii ar trebui instituită o procedură coerentă şi transparentă pentru autorizarea unui stat membru de a modifica un acord existent sau de a negocia şi încheia un nou acord, în special atunci când Comunitatea nu a exprimat intenţia de a-şi exercita competenţa externă în vederea încheierii unui acord printr-un mandat de negociere deja existent sau un mandat de negociere avut în vedere. Această procedură nu ar trebui să aducă atingere competenţei exclusive a Comunităţii şi prevederilor articolelor 300 şi 307 din tratat. Aceasta ar trebui considerată o măsură excepţională şi ar trebui să aibă o durată şi un domeniu de aplicare limitate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...