Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 661/2009 privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009R0661

În vigoare de la 31.07.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 661/2009 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 13 iulie 2009
privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a
autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor,
componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sunt destinate
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social Euro pean(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Piaţa internă cuprinde o zonă fără frontiere interne, în cadrul căreia se asigură libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalului. În acest scop, este în vigoare un sistem cuprinzător de omologare CE de tip a autovehiculelor, instituit prin Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (directiva-cadru)(3).

(2) Prezentul regulament este un regulament individual în sensul procedurii de omologare comunitară de tip prevăzută în Directiva 2007/46/CE. Prin urmare, anexele IV, VI, XI şi XV la respectiva directivă ar trebui să fie modificate în mod corespunzător.

(3) Prezentul regulament nu aduce atingere procedurii de omologare de tip într-o singură etapă şi procedurii de omologare de tip mixtă a vehiculelor, prevăzute la articolul 6 din Directiva 2007/46/CE.

(4) Cerinţele tehnice pentru omologarea de tip a autovehiculelor cu privire la numeroase elemente de siguranţă şi de mediu au fost armonizate la nivel comunitar pentru a se evita cerinţe care diferă de la un stat membru la altul şi pentru a se asigura un nivel ridicat de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului pe întreg teritoriul Comunităţii.

(5) Prin urmare, prezentul regulament vizează, de asemenea, îmbunătăţirea competitivităţii industriei comunitare a autovehiculelor, permiţând în acelaşi timp statelor membre să efectueze o supraveghere eficace a pieţei pentru a verifica gradul de conformitate cu cerinţele detaliate de omologare de tip prevăzute de prezentul regulament în ceea ce priveşte introducerea pe piaţă a produselor în cauză.

(6) Este oportun să se stabilească cerinţe atât cu privire la siguranţa generală a autovehiculelor, cât şi cu privire la performanţele de mediu ale pneurilor, dată fiind disponibilitatea sistemelor de monitorizare a presiunii în pneuri, care îmbunătăţesc simultan siguranţa şi performanţele de mediu ale pneurilor.

(7) La solicitarea Parlamentului European, o nouă abordare de reglementare a fost aplicată în legislaţia comunitară privind vehiculele. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să stabilească numai dispoziţiile fundamentale cu privire la siguranţa vehiculelor şi cu privire la emisiile de CO2 şi la emisiile de zgomot ale pneurilor, în timp ce specificaţiile tehnice ar trebui să fie stabilite prin măsuri de punere în aplicare adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei(4).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...