Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 595/2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) şi accesul la informaţii privind repararea şi întreţinerea vehiculelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 şi a Directivei 2007/46/CE şi de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE şi 2005/78/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009R0595

În vigoare de la 18.07.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 595/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 18 iunie 2009
privind omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor cu
privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) şi
accesul la informaţii privind repararea şi întreţinerea vehiculelor
şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 şi a Directivei
2007/46/CE şi de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE şi
2005/78/CE (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Piaţa internă cuprinde o zonă fără frontiere interne în cadrul căreia trebuie să se asigure libera circulaţie a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalului. În acest scop, un sistem comunitar global de omologare de tip pentru autovehicule este în vigoare. Cerinţele tehnice pentru omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile ar trebui, prin urmare, armonizate pentru a se evita existenţa unor cerinţe care diferă de la un stat membru la altul şi pentru a se asigura un nivel înalt de protecţie a mediului.

(2) Prezentul regulament este un regulament nou, separat, referitor la procedura de omologare CE de tip în conformitate cu Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directiva-cadru)(3). Prin urmare, anexele IV, VI şi XI la respectiva directivă ar trebui modificate în consecinţă.

(3) Ca urmare a solicitării Parlamentului European, o nouă abordare de reglementare a fost introdusă în legislaţia comunitară privind vehiculele. Astfel, prezentul regulament ar trebui să stabilească numai dispoziţii de bază referitoare la emisiile provenind de la vehicule, în timp ce specificaţiile tehnice ar trebui să fie stabilite prin măsurile de punere în aplicare adoptate în cadrul procedurilor de comitologie.

(4) Al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu, adoptat prin Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002(4) stabileşte necesitatea de a diminua poluarea până la niveluri care să reducă efectele dăunătoare asupra sănătăţii umane, acordând o atenţie specială categoriilor sensibile de populaţie şi mediului în ansamblu. Legislaţia comunitară a stabilit standarde adecvate privind calitatea aerului în vederea protejării sănătăţii umane şi a persoanelor sensibile, în mod special, precum şi cu privire la plafoanele naţionale de emisii. Ca urmare a Comunicării sale din 4 mai 2001, prin care a fost stabilit programul "Aer curat pentru Europa" (CAFE), Comisia a adoptat o altă Comunicare la 21 septembrie 2005 intitulată "Strategie tematică privind poluarea aerului". Una dintre concluziile strategiei tematice este aceea că, pentru a realiza obiectivele UE privind calitatea aerului, este necesară reducerea suplimentară a emisiilor provenind din sectorul transporturilor (transport aerian, maritim şi terestru), de la gospodării şi din sectoarele energetic, agricol şi industrial. În acest context, sarcina reducerii emisiilor provenind de la vehicule ar trebui abordată în cadrul unei strategii globale. Standardele Euro VI se numără printre măsurile care vizează reducerea emisiilor reale de poluanţi atmosferici, precum particulele poluante (PM) şi precursorii ozonului, cum ar fi oxizii de azot (NO(x)) şi hidrocarburile.

(5) Îndeplinirea obiectivelor UE privind calitatea aerului necesită un efort continuu de a reduce emisiile provenite de la vehicule. În acest scop, ar trebui ca sectorului industrial să-i fie furnizate informaţii clare cu privire la viitoarele valori limită de emisii şi ar trebui să i se acorde o perioadă de timp adecvată pentru atingerea acestora şi realizarea progreselor tehnice necesare.

(6) Pentru a îmbunătăţi calitatea aerului şi a respecta valorile limită privind poluarea şi plafoanele naţionale de emisii, este necesară, în special, o reducere a emisiilor de NO(x) ce provin de la vehiculele grele. Stabilirea timpurie de valori limită pentru emisiile de NO(x) ar oferi producătorilor de vehicule siguranţa planificării pe termen lung la nivelul Uniunii Europene.

(7) Este important ca, la stabilirea standardelor de emisii, să se ia în considerare implicaţiile pentru competitivitatea pieţelor şi a producătorilor, costurile directe şi indirecte pentru operatorii economici şi creşterea beneficiilor prin stimularea inovaţiilor, îmbunătăţirea calităţii aerului, reducerea costurilor pentru sănătate şi creşterea speranţei de viaţă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...