Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 524/2009 privind măsurile pentru îmbunătăţirea funcţionării pieţei unice (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009H0524

În vigoare de la 07.07.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 29 iunie 2009
privind măsurile pentru îmbunătăţirea funcţionării pieţei unice
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2009/524/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 211,

întrucât:

(1) Buna funcţionare a pieţei unice este esenţială pentru crearea de locuri de muncă şi creştere economică, precum şi pentru promovarea stabilităţii economice. Cu cât piaţa unică este mai eficientă, cu atât ea va îmbunătăţi mediul de afaceri, încurajând astfel firmele să investească şi să creeze locuri de muncă, şi cu atât va spori încrederea consumatorilor şi cererea. Buna funcţionare a pieţei unice este, aşadar, un element esenţial în contextul recesiunii economice pentru a facilita redresarea economiei europene.

(2) Pentru buna funcţionare a pieţei unice, este esenţial ca transpunerea, aplicarea, garantarea respectării şi monitorizarea să se realizeze corect, iar armonizarea normelor comunitare care influenţează funcţionarea pieţei unice (denumite în continuare "normele privind piaţa unică") să fie satisfăcătoare.

(3) În urma consultării şi a analizei efectuate pentru a pregăti Comunicarea Comisiei "O piaţă unică pentru Europa secolului XXI" (1) (denumită în continuare "revizuirea pieţei unice") au fost identificate o serie de deficienţe care indică faptul că piaţa unică încă nu funcţionează atât de eficient cum ar trebui. În multe domenii şi sectoare mai trebuie întreprinse acţiuni. De multe ori, cetăţenii şi întreprinderile nu pot profita de numeroasele oportunităţi ale pieţei unice, deoarece normele nu sunt aplicate şi respectarea lor nu este garantată în mod corespunzător.

(4) În consecinţă, în revizuirea pieţei unice, Comisia a sugerat un set de măsuri concrete pentru a asigura că cetăţenii şi întreprinderile continuă să beneficieze de avantajele economice create de piaţa unică(2).

(5) Măsurile luate de statele membre, precum şi cele luate de Comisie ar trebui să se completeze reciproc. O abordare coordonată şi bazată pe cooperare - în cadrul unui parteneriat între Comisie şi statele membre -, având obiectivul comun de îmbunătăţire a transpunerii, aplicării şi garantării respectării normelor privind piaţa unică, este vitală pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a pieţei unice. În contextul prezentei recomandări, abordarea pe bază de parteneriat depăşeşte cooperarea deja stabilită într-o serie de domenii ale politicii privind piaţa unică. Aceasta impune stabilirea şi menţinerea cooperării mai strânse în interiorul statelor membre şi între acestea, precum şi cu Comisia, în toate domeniile relevante pentru piaţa unică. De asemenea, această abordare implică asumarea de către statele membre a unei responsabilităţi comune şi, prin urmare, a unui rol mai proactiv în gestionarea pieţei unice.

(6) Revizuirea pieţei unice şi, în special, discuţiile ulterioare cu statele membre au identificat unele domenii ca fiind esenţiale pentru realizarea bunei funcţionări a pieţei unice, şi anume: asigurarea coordonării în ceea ce priveşte aspectele legate de piaţa unică; îmbunătăţirea cooperării în interiorul statelor membre şi între acestea, precum şi cu Comisia; îmbunătăţirea transpunerii normelor privind piaţa unică; monitorizarea pieţelor şi a sectoarelor cu scopul de a identifica posibile disfuncţionalităţi ale pieţei; îmbunătăţirea aplicării normelor privind piaţa unică; consolidarea garantării respectării normelor privind piaţa unică şi promovarea rezolvării problemelor; promovarea evaluării periodice a legislaţiei naţionale şi informarea cetăţenilor şi a întreprinderilor cu privire la drepturile lor în cadrul pieţei unice.

(7) Prezenta recomandare se inspiră din soluţii deja introduse în unele state membre şi care s-au dovedit funcţionale în practică în aceste state. Fiecare stat membru îşi alege metodele cele mai adecvate pentru a asigura punerea în aplicare a prezentei recomandări, având în vedere practicile cele mai eficace în contextul statului membru respectiv, deoarece este posibil ca procedurile şi practicile care sunt eficace într-un stat membru să nu fie la fel de eficace în alt stat membru.

(8) Cercetările arată că statele membre trebuie să îmbunătăţească procesul de coordonare la nivel intern în ceea ce priveşte aspectele legate de piaţa unică, deoarece competenţele sunt în prezent împărţite între diferite autorităţi naţionale(3). Deoarece aplicarea normelor privind piaţa unică poate implica o serie largă de autorităţi naţionale, regionale şi locale în fiecare stat membru, cooperarea eficientă dintre acestea trebuie consolidată. Prin urmare, statele membre ar trebui să asigure şi să consolideze o funcţie de coordonare a pieţei unice în cadrul administraţiilor lor naţionale, care poate varia în funcţie de tradiţiile şi structurile administrative naţionale specifice. Autorităţile responsabile de această funcţie ar trebui să deţină responsabilitatea generală de a planifica, supraveghea şi evalua punerea în aplicare a prezentei recomandări.

(9) Cooperarea transfrontalieră strânsă dintre autorităţile competente ale statelor membre în materie de aspecte legate de piaţa unică permite sporirea încrederii reciproce şi are o importanţă vitală pentru aplicarea corectă a normelor privind piaţa unică. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura funcţionarea reţelelor sau a sistemelor de informare electronice transfrontaliere create de Comisie [de exemplu, sistemul de informare al pieţei interne (IMI), RAPEX(4), SARAF(5) sau reţeaua dedicată cooperării în materie de protecţie a consumatorului], prin instituirea unor măsuri corespunzătoare, inclusiv alocarea de resurse.

(10) Tablourile de bord ale pieţei interne au arătat că transpunerea directivelor privind piaţa unică mai necesită încă îmbunătăţiri în termeni de respectare a termenelor şi calitate. Deşi Recomandarea Comisiei din 12 iulie 2004 privind transpunerea în legislaţia naţională a directivelor care privesc piaţa internă(6) (denumită în continuare "recomandarea din 2004 a Comisiei") a fost aplicată la scară largă şi deşi acest lucru a determinat îmbunătăţirea semnificativă a nivelului de transpunere, unele părţi din recomandarea respectivă încă trebuie aplicate cu mai mare eficacitate. Prezenta recomandare menţionează ca fiind încă necesare şi elaborează în continuare acţiunile indicate prin recomandarea din 2004 a Comisiei, care rămâne un reper pentru administraţiile statelor membre responsabile cu transpunerea. Prezenta recomandare se bazează, de asemenea, pe Comunicările Comisiei "Către o Europă a rezultatelor - Aplicarea legislaţiei comunitare" (7) şi "Reexaminarea procesului Lamfalussy Consolidarea convergenţei practicilor de supraveghere prudenţială" (8).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...