Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 71/2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare Număr celex: 32009L0071

În vigoare de la 02.07.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/71/EURATOM A CONSILIULUI
din 25 iunie 2009
de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a
instalaţiilor nucleare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolele 31 şi 32,

având în vedere propunerea Comisiei, elaborată în urma consultării unui grup de experţi numiţi dintre cercetătorii din statele membre de către Comitetul ştiinţific şi tehnic şi după consultarea Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

întrucât:

(1) Articolul 2 litera (b) din tratat prevede stabilirea unor standarde de securitate uniforme pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei.

(2) Articolul 30 din tratat prevede stabilirea în cadrul Comunităţii a unor standarde fundamentale pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor prezentate de radiaţiile ionizante.

(3) Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei împotriva pericolelor cauzate de radiaţiile ionizante(3) stabileşte standarde de securitate fundamentale. Dispoziţiile directivei respective au fost completate printr-o legislaţie mai detaliată.

(4) Astfel cum este consacrat prin jurisprudenţa(4) Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (denumită în continuare "Curtea de Justiţie"), Comunitatea deţine competenţe partajate cu statele membre în domeniile reglementate de Convenţia privind securitatea nucleară(5).

(5) Astfel cum este consacrat prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie, dispoziţiile capitolului 3 din tratat, referitoare la sănătate şi securitate, formează un întreg coerent care conferă Comisiei atribuţii cu un domeniu de aplicare considerabil în vederea protejării populaţiei şi a mediului împotriva riscurilor de contaminare nucleară.

(6) Astfel cum este consacrat prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie, sarcinile care revin Comunităţii în temeiul articolului 2 litera (b) din tratat de a stabili standarde de securitate uniforme în vederea protecţiei sănătăţii populaţiei şi a lucrătorilor nu ar trebui să fie interpretat că, după stabilirea unor astfel de standarde, un stat membru nu poate dispune măsuri de protecţie mai stricte.

(7) Decizia 87/600/Euratom a Consiliului din 14 decembrie 1987 privind procedura comunitară de schimb rapid de informaţii în caz de urgenţă radiologică(6) a instituit cadrul de notificare şi furnizare de informaţii pe care să îl utilizeze statele membre pentru protejarea populaţiei în caz de urgenţă radiologică. Directiva 89/618/Euratom a Consiliului din 27 noiembrie 1989 privind informarea populaţiei asupra măsurilor de protecţie a sănătăţii care trebuie aplicate şi asupra procedurilor care se impun în caz de urgenţă radiologică(7) a impus statelor membre obligaţia de a informa populaţia în caz de urgenţă radiologică.

(8) Răspunderea la nivel naţional a statelor membre cu privire la securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare reprezintă principiul fundamental pe baza căruia, la nivel internaţional, au fost elaborate reglementări privind securitatea nucleară, astfel cum se regăsesc în Convenţia privind securitatea nucleară. Prin prezenta directivă ar trebui să fie consolidate principiul răspunderii la nivel naţional şi principiul răspunderii pentru securitatea nucleară a unei instalaţii nucleare, care revine în primul rând deţinătorului autorizaţiei, sub supravegherea autorităţii naţionale de reglementare, precum şi rolul şi independenţa autorităţilor naţionale de reglementare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...