Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 48/2009 privind siguranţa jucăriilor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0048

În vigoare de la 30.06.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2009/48/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 18 iunie 2009
privind siguranţa jucăriilor
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 88/378/CEE a Consiliului din 3 mai 1988 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la siguranţa jucăriilor(3) a fost adoptată în contextul realizării pieţei interne în scopul armonizării nivelurilor de siguranţă a jucăriilor din statele membre şi înlăturării barierelor din calea comerţului cu jucării între statele membre.

(2) Directiva 88/378/CEE se bazează pe principiile noii abordări, stabilite prin Rezoluţia Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare a armonizării tehnice şi a standardelor(4). Prin urmare, directiva stabileşte cerinţele esenţiale de siguranţă cu privire la jucării, inclusiv cerinţele specifice de siguranţă privind proprietăţile fizice şi mecanice, inflamabilitatea, proprietăţile chimice, proprietăţile electrice, igiena şi radioactivitatea. Detaliile tehnice sunt adoptate de către Comitetul European pentru Standardizare (CEN) şi Comitetul european de standardizare electrotehnică (Cenelec), în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale(5). Conformitatea cu standardele armonizate astfel stabilite, al căror număr de referinţă este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, oferă prezumţia de conformitate cu cerinţele Directivei 88/378/CEE. Experienţa a demonstrat faptul că aceste principii de bază funcţionează bine în sectorul jucăriilor şi ar trebui menţinute.

(3) Cu toate acestea, progresul tehnologic de pe piaţa jucăriilor a ridicat anumite probleme referitor la siguranţa jucăriilor şi a dat naştere unor preocupări tot mai accentuate ale consumatorilor. Pentru a lua în considerare progresul tehnologic şi pentru a clarifica cadrul de reglementare aplicabil comercializării de jucării, anumite aspecte ale Directivei 88/378/CEE ar trebui să fie revizuite şi consolidate, iar, în scopul clarităţii, directiva respectivă ar trebui să fie înlocuită de prezenta directivă.

(4) Jucăriile sunt reglementate, de asemenea, prin Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor(6), care se aplică în mod complementar legislaţiei sectoriale specifice.

(5) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor(7) stabileşte dispoziţii orizontale privind acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii, marcajul CE şi cadrul de supraveghere a pieţei comunitare şi controlarea produselor care intră pe piaţa comunitară care se aplică, de asemenea, în sectorul jucăriilor.

(6) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor(8) stabileşte principii comune şi dispoziţii de referinţă pentru legislaţia bazată pe principiile noii abordări. Pentru a asigura coerenţa cu legislaţia sectorială privind alte produse, este adecvată alinierea anumitor dispoziţii ale prezentei directive la dispoziţiile deciziei menţionate anterior, în măsura în care particularităţile sectoriale nu necesită soluţii diferite. Prin urmare, anumite definiţii, obligaţiile generale pentru operatorii economici, prezumţia de conformitate, obiecţia formală contra standardelor armonizate, normele privind marcajul CE, cerinţele privind organismele de evaluare a conformităţii şi procedurile de notificare, precum şi dispoziţiile privind procedurile de urmat în cazul produselor care prezintă un risc, ar trebui să fie aliniate la decizia respectivă.

(7) Pentru a facilita aplicarea prezentei directive de către producători şi de către autorităţile naţionale, domeniul de aplicare a prezentei directive ar trebui să fie clarificat prin completarea listei de produse care nu sunt incluse în domeniul său de aplicare, în special referitor la anumite produse noi, precum jocurile video şi echipamentele periferice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...