Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 329/2009 privind orientările referitoare la protecţia datelor pentru Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) [notificată cu numărul C(2009) 2041] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009H0329

În vigoare de la 18.04.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 26 martie 2009
privind orientările referitoare la protecţia datelor pentru Sistemul de
informare al pieţei interne (IMI) [notificată cu numărul C(2009) 2041]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2009/329/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 211 a doua liniuţă,

după consultarea Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor,

întrucât:

(1) Decizia 2004/387/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind furnizarea interoperabilă de servicii de guvernare electronică paneuropene către administraţiile publice, întreprinderi şi cetăţeni (IDABC)(1), în special articolul 4, prevede punerea în aplicare a unor proiecte de interes comun în vederea facilitării schimbului reciproc de informaţii în manieră eficientă şi sigură între administraţiile publice la toate nivelurile corespunzătoare, precum şi între aceste administraţii şi instituţiile comunitare sau alte entităţi, după caz.

(2) La 17 martie 2006, reprezentanţii statelor membre în cadrul Comitetului consultativ pentru piaţa internă(2) au aprobat planul global de punere în aplicare a Sistemului de informare al pieţei interne, denumit în continuare "IMI" şi dezvoltarea acestuia în scopul îmbunătăţirii comunicării dintre administraţiile statelor membre.

(3) În urma acestei aprobări, Comisia a decis finanţarea şi instituirea Sistemului de informare al pieţei interne ca proiect de interes comun prin Deciziile C(2006) 3606 din 14 august 2006, C(2007) 3514 din 25 iulie 2007 şi C(2008) 1881 din 14 mai 2008.

(4) Obiectivul IMI este de a facilita aplicarea actelor comunitare care presupun efectuarea unui schimb de informaţii între administraţiile statelor membre, inclusiv Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale(3) şi Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne(4).

(5) Schimbul de informaţii prin mijloace electronice între statele membre şi între statele membre şi Comisie trebuie să fie conform cu normele privind protecţia datelor cu caracter personal prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date(5) şi în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date(6).

(6) Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal este recunoscut de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 8; sistemele de informare de tipul IMI trebuie să garanteze că diferitele responsabilităţi şi obligaţii comune ale Comisiei şi statelor membre în ceea ce priveşte normele de protecţie a datelor sunt clare şi că persoanele care fac obiectul datelor beneficiază de mecanisme simple şi uşor accesibile prin care să îşi poată exercita drepturile.

(7) Decizia 2008/49/CE a Comisiei din 12 decembrie 2007 privind punerea în aplicare a Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal(7) prevede funcţiile, drepturile şi obligaţiile actorilor şi utilizatorilor IMI. Această decizie a Comisiei a luat în considerare avizul Grupului de lucru prevăzut la articolul 29(8).

(8) În urma adoptării acestei decizii, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (AEPD) a emis un aviz(9) prin care a recomandat adoptarea unui instrument juridic, preferabil sub forma unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului, având în vedere faptul că se estimează că IMI îşi va lărgi progresiv sfera de cuprindere la alte zone ale legislaţiei privind piaţa internă, lucru care va determina sporirea complexităţii şi creşterea numărului de autorităţi participante şi de schimburi de date. În cadrul mai multor reuniuni şi al unui schimb de scrisori între AEPD şi serviciile Comisiei(10), s-a convenit să se urmărească o abordare etapă cu etapă, care să înceapă cu adoptarea unor orientări privind protecţia datelor, acestea urmând a fi elaborate în strânsă cooperare cu AEPD.

(9) Aceste orientări vin în completarea Deciziei 2008/49/CE şi iau în considerare atât recomandările Grupului de lucru prevăzut la articolul 29, cât şi pe cele ale AEPD,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...