Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 127/2009 de stabilire a procedurii şi a condiţiilor pentru vânzarea cerealelor păstrate de către agenţiile de plăţi sau de către agenţiile de intervenţie (versiune codificată) Număr celex: 32009R0127

În vigoare de la 13.02.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 127/2009 AL COMISIEI
din 12 februarie 2009
de stabilire a procedurii şi a condiţiilor pentru vânzarea
cerealelor păstrate de către agenţiile de plăţi sau de către
agenţiile de intervenţie
(versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP") (1), în special articolul 43 litera (f), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 2131/93 al Comisiei din 28 iulie 1993 de stabilire a procedurii şi a condiţiilor pentru vânzarea cerealelor păstrate de către organismele de intervenţie(2) a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial(3). Este necesar, pentru motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice regulamentul menţionat.

(2) Cerealele pot fi cumpărate de către agenţiile de plăţi sau de către agenţiile de intervenţie atât în condiţiile măsurii obligatorii de intervenţie prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, cât şi ale unor măsuri speciale de intervenţie la care se face referire în articolul 47 din regulamentul respectiv.

(3) Cerealele deţinute de către agenţiile de plăţi sau de către agenţiile de intervenţie trebuie vândute fără nici o discriminare între cumpărătorii comunitari. În principiu, pentru atingerea acestui obiectiv se fac invitaţii de participare la proceduri de ofertare. Totuşi, în anumite cazuri ar trebui să fie posibil să se utilizeze alte măsuri de vânzare.

(4) Pentru ca toate părţile interesate în Comunitate să fie tratate egal, trebuie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene anunţuri cu privire la invitaţiile de participare la procedurile de ofertare şi trebuie să treacă un timp rezonabil între data publicării şi data închiderii depunerii ofertelor. Totuşi, nu este necesară o astfel de publicitate în cazul cantităţilor mai mici de 5 000 de tone.

(5) Produsele păstrate în stocurile de intervenţie sunt destinate cu prioritate alimentaţiei umane şi hranei animalelor pentru a se ţine seama de situaţiile specifice ale pieţei cerealelor. Cu toate acestea, cantitatea şi calitatea produselor din stoc pot, temporar şi ocazional, să facă necesară comercializarea lor în alte scopuri, în special pentru a răspunde angajamentelor Comunităţii atunci când situaţia stocurilor justifică acest lucru şi când aprovizionarea pieţelor alimentare tradiţionale nu este ameninţată.

(6) O mai mare utilizare a transformării cerealelor pentru producerea de biocombustibili în transporturile comunitare face parte dintr-un ansamblu de măsuri destinate să răspundă angajamentelor comunitare în materie de mediu. În consecinţă, promovarea utilizării biocombustibililor poate să deschidă o nouă piaţă produselor agricole păstrate în stocurile de intervenţie ale statelor membre, cu condiţia ca preţurile aplicate vânzărilor de cereale să fie adaptate acestei pieţe specifice a biocombustibililor. Cu toate acestea, achiziţionarea de cereale destinate producerii de bioetanol şi utilizarea acestuia ca biocombustibil pot fi deosebit de dificile. Prin urmare, este necesar să se prevadă, pentru aceste cazuri, posibilitatea de a comercializa stocurile de intervenţie în condiţii de preţ speciale.

(7) Vânzările, din stocurile de intervenţie, de cereale pe piaţa comunitară se efectuează în funcţie de stocurile disponibile şi de situaţia pieţelor. Ele pot fi influenţate sau dependente de circumstanţe specifice sau excepţionale care apar pe pieţele respective şi, prin urmare, trebuie, în aceste cazuri, să poată ţine seama de aceste circumstanţe. În acest sens, este necesar să se prevadă condiţii de preţ care să permită, pe de o parte, evitarea perturbărilor pe piaţă şi, pe de altă parte, efectuarea vânzărilor în funcţie de circumstanţele menţionate anterior. Acest obiectiv dublu poate fi atins în cazul în care preţul de vânzare corespunde, ţinând seama de calitatea cerealelor puse în vânzare, preţului pieţei de consum în cauză, luând în considerare cheltuielile de transport.

(8) Vânzarea cerealelor la export trebuie să aibă loc la preţuri care se determină în fiecare caz în funcţie de tendinţele şi cerinţele pieţei. Aceste vânzări nu trebuie să conducă, totuşi, la denaturări în detrimentul exporturilor din piaţa deschisă. În consecinţă, trebuie fixat un preţ de vânzare minim de către Comisie pe baza ofertelor depuse.

(9) Preţul minim de vânzare se stabileşte de către Comisie pe baza tuturor datelor relevante disponibile în ziua depunerii ofertelor. În scopul prevenirii speculaţiilor şi asigurării unor condiţii identice pentru toţi cei interesaţi în procedura de ofertare, ofertele trebuie însoţite de o cerere de licenţă de export şi, după caz, de o cerere de stabilire în avans a restituirilor sau a taxelor la export.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...