Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 116/2008 privind exportul bunurilor culturale (versiune codificată) Număr celex: 32009R0116

În vigoare de la 10.02.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 116/2009 AL CONSILIULUI
din 18 decembrie 2008
privind exportul bunurilor culturale
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 al Consiliului din 9 decembrie 1992 privind exportul bunurilor culturale(1) a fost modificat de mai multe ori în mod substanţial(2). Din motive de claritate şi de raţionalizare, regulamentul menţionat ar trebui codificat.

(2) În vederea menţinerii pieţei interne este necesară reglementarea comerţului cu statele terţe pentru protejarea bunurilor culturale.

(3) Pare necesară luarea unor măsuri care să asigure controale uniforme ale exporturilor de bunuri culturale la frontierele externe ale Comunităţii.

(4) Un asemenea sistem ar trebui să impună prezentarea unei licenţe emise de către statul membru competent înainte de efectuarea exportului de bunuri culturale care intră sub incidenţa prezentului regulament. Aceasta impune o definire clară a domeniului de aplicare a acestor măsuri şi a procedurilor necesare pentru punerea lor în aplicare. Punerea în aplicare a sistemului ar trebui să fie cât se poate de simplă şi eficientă.

(5) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei(3).

(6) Dată fiind experienţa considerabilă a autorităţilor din statele membre în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol(4), regulamentul menţionat ar trebui să se aplice în această privinţă.

(7) Anexa I la prezentul regulament este menită să clarifice categoriile de bunuri culturale cărora ar trebui să li se acorde o protecţie deosebită în cadrul comerţului cu ţări terţe, dar nu este menită să aducă atingere definiţiei date de statele membre bunurilor de patrimoniu naţional în înţelesul articolului 30 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...