Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 122/2008 privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung, precum şi la contractele de revânzare şi de schimb (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32009L0122

În vigoare de la 03.02.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/122/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 14 ianuarie 2009
privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite
aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a
bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de
vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung, precum şi la
contractele de revânzare şi de schimb
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) De la adoptarea Directivei 94/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 1994 privind protecţia dobânditorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte ale contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe durată limitată a bunurilor imobile(3), dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată a evoluat, iar pe piaţă au apărut noi produse de vacanţă similare acestuia. Noile produse de vacanţă, precum şi anumite tranzacţii referitoare la dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, precum contractele de revânzare şi contractele de schimb, nu intră sub incidenţa Directivei 94/47/CE. În plus, experienţa dobândită din aplicarea Directivei 94/47/CE a demonstrat că anumite aspecte care sunt deja reglementate necesită actualizare şi clarificare pentru a preveni dezvoltarea unor produse concepute astfel încât să eludeze dispoziţiile prezentei directive.

(2) Lacunele existente în reglementare creează cazuri de denaturare substanţială a concurenţei şi cauzează probleme grave consumatorilor, împiedicând astfel funcţionarea corespunzătoare a pieţei interne. Prin urmare, Directiva 94/47/CE ar trebui să fie înlocuită cu o nouă directivă actualizată. Întrucât turismul joacă un rol din ce în ce mai important în economiile statelor membre, o dezvoltare şi o productivitate mai ridicată în sectoarele bunurilor cu drept de folosinţă pe durată limitată şi a produselor de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung ar trebui încurajate, prin adoptarea anumitor norme comune.

(3) Pentru a consolida securitatea juridică, iar consumatorii şi întreprinderile să beneficieze de toate avantajele pieţei interne, este necesară apropierea în continuare a legislaţiei în acest domeniu a statelor membre. Astfel, anumite aspecte ale comercializării, vânzării şi revânzării bunurilor cu drept de folosinţă pe durată limitată şi a produselor de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung, precum şi referitoare la schimbul drepturilor care decurg din contractele privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată ar trebui să fie pe deplin armonizate. Statele membre nu ar trebui să aibă dreptul de a menţine sau de a introduce în legislaţia naţională dispoziţii diferite de cele prevăzute în prezenta directivă. În cazul în care nu există astfel de dispoziţii armonizate, statele membre ar trebui să dispună în continuare de libertatea de a menţine sau de a introduce dispoziţii legislative naţionale, în conformitate cu legislaţia comunitară. Astfel, statele membre ar trebui, de exemplu, să poată menţine sau introduce dispoziţii legislative cu privire la efectele exercitării dreptului de denunţare unilaterală în cadrul raporturilor juridice care nu intră sub incidenţa prezentei directive, sau dispoziţii conform cărora nu poate fi încheiat niciun angajament între consumator şi un furnizor de bunuri cu drept de folosinţă pe durată limitată sau de produse de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung şi nu poate fi efectuată nicio plată între aceste persoane atât timp cât consumatorul nu a semnat contractul de credit pentru finanţarea achiziţiei acestor servicii.

(4) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere punerii în aplicare de către statele membre, în conformitate cu legislaţia comunitară, a dispoziţiilor prezentei directive în domenii care nu intră sub incidenţa acesteia. Prin urmare, un stat membru ar putea să menţină sau să introducă dispoziţii de drept intern care să corespundă celor din prezenta directivă sau o parte din dispoziţiile sale privind tranzacţiile care nu intră sub incidenţa prezentei directive.

(5) Diferitele contracte care intră sub incidenţa prezentei directive ar trebui să fie definite în mod expres, astfel încât să fie exclusă posibilitatea de a eluda dispoziţiile acesteia.

(6) În sensul prezentei directive, "contracte privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată" nu ar trebui interpretat ca incluzând rezervările multiple de unităţi de cazare, inclusiv de camere de hotel, în măsura în care rezervările multiple nu implică drepturi şi obligaţii în afara celor care decurg din rezervările separate. De asemenea, "contracte privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată" nu ar trebui interpretat ca incluzând contractele obişnuite de închiriere, deoarece acestea din urmă se referă la o singură perioadă de ocupare neîntreruptă şi nu la perioade de ocupare multiple.

(7) În sensul prezentei directive, "contracte privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung" nu ar trebui interpretat ca incluzând programele de fidelitate obişnuite care oferă reduceri pentru sejururi viitoare într-un hotel dintr-un lanţ hotelier, deoarece participarea la programul respectiv nu este dobândită cu titlu oneros sau suma plătită de consumator nu este destinată,în principal, obţinerii de reduceri sau de alte avantaje privind cazarea.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...