Back

Guvernul României

Ordonanţă nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.08.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. - Modificări (3)

Vehiculele rutiere înmatriculate pot circula pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Vehiculele rutiere înmatriculate sunt menţinute în circulaţie numai dacă sunt supuse de către proprietarii acestora inspecţiilor tehnice periodice, după cum urmează:
Modificări (1)

a) autoturismele folosite ca taximetre, microbuzele şi autobuzele, precum şi autovehiculele destinate învăţării conducerii, la cel mult 6 luni;

b) vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, cu excepţia celor prevăzute la lit. a), la cel mult un an;

c) vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată până la 3,5 tone inclusiv, cu excepţia celor prevăzute la lit. a), la cel mult 2 ani.

(2) Inspecţia tehnică periodică cuprinde, ca parte componentă, şi inspecţia tehnică pentru poluare. Inspecţia tehnică pentru poluare poate fi executată şi separat de inspecţia tehnică periodică.
Modificări (1)

(3) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) se supun primei inspecţii tehnice periodice la cel mult un an, dacă la data primei înmatriculări sunt noi.

(4) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) lit. c), cu excepţia motocicletelor şi mopedelor, se supun inspecţiei tehnice pentru poluare la cel mult un an.
Modificări (3)

(5) Termenul pentru efectuarea primei inspecţii tehnice periodice şi/sau a primei inspecţii tehnice pentru poluare se socoteşte începând cu data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspecţie tehnică periodică şi/sau pentru următoarea inspecţie tehnică pentru poluare, de la data celei precedente.

Art. 3. - Modificări (2)

În intervalul dintre două inspecţii tehnice proprietarul vehiculului rutier are obligaţia de a asigura menţinerea acestuia într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în cerinţele legale privitoare la siguranţa circulaţiei rutiere şi la protecţia mediului.
Modificări (2)

Art. 4. - Modificări (2)

(1) Inspecţiile tehnice periodice se efectuează de persoanele juridice care deţin staţii de inspecţie tehnică autorizate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor.
Modificări (2)

(2) Inspecţiile tehnice periodice se execută de persoanele juridice prevăzute la alin. (1), pe baza unui contract de franciză încheiat cu R.A.R., sub marca acestuia. Persoanele juridice care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciză pentru inspecţia tehnică periodică nu au dreptul să încheie, la rândul lor, contracte de franciză cu alţi beneficiari, în scopul cesionării activităţii de inspecţie tehnică.

(3) Aparatura de inspecţie tehnică utilizată în staţiile de inspecţie tehnică autorizate trebuie să fie avizată metrologic şi certificată de R.A.R.

(4) Atestarea personalului care efectuează inspecţia tehnică se face de către R.A.R.

(5) Supravegherea tehnică a staţiilor de inspecţie tehnică autorizate, deţinute de persoane juridice, se asigură de R.A.R.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Inspecţia tehnică la vehiculele rutiere supuse certificării în vederea transportului de mărfuri periculoase, la autospecializatele pentru transport de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele rutiere destinate transportului de mărfuri perisabile, la autovehiculele pentru competiţii sportive şi la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale se efectuează de R.A.R. în staţiile reprezentanţelor sale.
Modificări (4)

(2) Inspecţia tehnică la anumite categorii de vehicule rutiere se efectuează numai de personalul R.A.R., în staţiile de inspecţie tehnică autorizate ale agenţilor economici sau în staţiile reprezentanţelor sale, conform reglementărilor elaborate de Ministerul Transporturilor.

(3) Inspecţia tehnică la vehiculele rutiere destinate transportului public, aflate în parcul propriu al deţinătorului staţiei de inspecţie tehnică autorizate, se efectuează numai de personalul R.A.R. în respectiva staţie de inspecţie tehnică autorizată sau în staţiile reprezentanţelor R.A.R.

Art. 6. - Modificări (2)

(1) Inspecţia tehnică constă în verificarea stării tehnice a vehiculelor rutiere fără demontare, utilizându-se aparatura adecvată.

(2) În cazul în care vehiculul rutier corespunde reglementărilor specifice, staţia de inspecţie tehnică consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecţie tehnică periodică şi/sau următoarea inspecţie tehnică pentru poluare şi aplică ecusonul de inspecţie tehnică periodică şi/sau ecusonul de inspecţie tehnică pentru poluare pe placa de înmatriculare din spate, respectiv din faţă.

(3) În cazul în care starea tehnică nu corespunde în totalitate reglementărilor specifice, staţia poate permite circulaţia pe o perioadă care nu poate depăşi 30 de zile.
Modificări (3)

Art. 7. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Transporturilor va actualiza reglementările şi normele tehnice privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998.

(2) Reglementările şi normele tehnice prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate periodic în funcţie de evoluţia legislaţiei Uniunii Europene şi a caracteristicilor tehnice ale parcului naţional de vehicule rutiere.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă art. 1-4, art. 8 lit. a), b), c), d) şi e), art. 9 alin. (1) lit. c), d), e), f) şi g), alin. (2) şi art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 13 septembrie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Anca Boagiu

Bucureşti, 24 august 2000.

Nr. 81.

se încarcă...