Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 118/2008 privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei 92/12/CEE Număr celex: 32009L0118

În vigoare de la 14.01.2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/118/CE A CONSILIULUI
din 16 decembrie 2008
privind regimul general al accizelor şi de abrogare a
Directivei 92/12/CEE

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

întrucât:

(1) Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor şi privind deţinerea, circulaţia şi monitorizarea acestor produse(3) a fost modificată în mod substanţial de mai multe ori. Deoarece urmează să se opereze noi modificări, din raţiuni de claritate, directiva respectivă ar trebui să fie înlocuită.

(2) Condiţiile privind perceperea accizelor pentru produsele reglementate de Directiva 92/12/CEE, denumite în continuare "produse accizabile", trebuie să rămână armonizate, pentru a se garanta buna funcţionare a pieţei interne.

(3) Ar trebui să se precizeze căror produse accizabile li se aplică această directivă şi să se facă trimitere în acest scop la Directiva 92/79/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor la ţigarete(4), la Directiva 92/80/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor pe tutunul prelucrat, altul decât pentru ţigarete(5), la Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice(6), la Directiva 92/84/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea ratelor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice(7), la Directiva 95/59/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind alte impozite decât impozitele pe cifra de afaceri care afectează consumul de tutun prelucrat(8) şi la Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii(9).

(4) Produsele accizabile pot face obiectul altor impozite indirecte pentru scopuri specifice. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, pentru a nu se periclita efectul util al normelor comunitare privind impozitele indirecte, statele membre ar trebui să respecte anumite elemente esenţiale ale normelor în cauză.

(5) Pentru a se garanta libera circulaţie, impozitarea produselor, altele decât produsele accizabile, nu ar trebui să conducă la formalităţi legate de trecerea frontierei.

(6) Este necesar să se asigure aplicarea unor formalităţi la deplasarea unor produse accizabile dinspre teritorii care sunt definite ca făcând parte din teritoriul vamal al Comunităţii, dar sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentei directive, către teritorii care sunt definite în acelaşi mod, dar sunt incluse în domeniul de aplicare a prezentei directive.

(7) Dat fiind faptul că regimurile suspensive în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar(10) prevăd măsuri de monitorizare corespunzătoare atâta timp cât produsele accizabile fac obiectul dispoziţiilor regulamentului în cauză, nu este necesară aplicarea separată a unui sistem de monitorizare a accizelor în cazul în care produsele accizabile fac obiectul unei proceduri vamale suspensive sau al unui regim vamal suspensiv în Comunitate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...