Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 115/2008 privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală Număr celex: 32008L0115

În vigoare de la 24.12.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/115/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 16 decembrie 2008
privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele
membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe a
flaţi în situaţie de şedere ilegală

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 63 alineatul (3) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

întrucât:

(1) Consiliul European de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999 a stabilit o abordare coerentă în domeniul imigraţiei şi al azilului care priveşte, în egală măsură, crearea unui sistem comun în domeniul azilului, o politică de imigraţie legală şi combaterea imigraţiei ilegale.

(2) Consiliul European de la Bruxelles din 4 şi 5 noiembrie 2004 a recomandat instituirea unei politici eficiente de îndepărtare şi returnare, bazată pe standarde comune, pentru ca persoanele în cauză să fie returnate într-o manieră umană şi cu respectarea deplină a drepturilor lor fundamentale şi a demnităţii lor.

(3) Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat la 4 mai 2005 "Douăzeci de orientări privind returnarea forţată".

(4) Este necesară stabilirea unor norme clare, transparente şi echitabile care să asigure o politică de returnare eficientă, ca element necesar al unei politici bine gestionate în domeniul migraţiei.

(5) Această directivă ar trebui să stabilească un set de norme orizontale, aplicabile tuturor resortisanţilor ţărilor terţe care nu îndeplinesc, sau care nu mai îndeplinesc condiţiile de intrare, şedere sau reşedinţă într-un stat membru.

(6) Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a asigura că încetarea situaţiei de şedere ilegală a resortisanţilor ţărilor terţe se efectuează printr-o procedură transparentă şi echitabilă. În conformitate cu principiile generale ale dreptului UE, deciziile luate în temeiul prezentei directive ar trebui adoptate de la caz la caz şi pe bază de criterii obiective, aceasta însemnând că ar trebui acordată atenţie nu doar simplului fapt al şederii ilegale. Atunci când se utilizează formulare standard pentru deciziile referitoare la returnare, respectiv decizii de returnare, şi, dacă au fost emise, decizii privind interdicţia de intrare şi decizii de îndepărtare, statele membre ar trebui să respecte principiul respectiv şi să se conformeze pe deplin dispoziţiilor aplicabile din prezenta directivă.

(7) Se subliniază nevoia unor acorduri comunitare şi bilaterale de readmisie cu ţările terţe pentru a facilita procesul de returnare. Cooperarea internaţională cu ţările de origine în toate etapele procesului de returnare este o condiţie preliminară pentru realizarea unei returnări durabile.

(8) Se recunoaşte că este legitimă returnarea de către statele membre a resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală, cu condiţia existenţei unor sisteme de azil echitabile şi eficiente, care să respecte pe deplin principiul nereturnării.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...