Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30.08.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. - Modificări (2), Jurisprudență (4), Proceduri (1)

Vehiculele rutiere pot fi înmatriculate în România numai după omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor.
Modificări (1), Jurisprudență (6)

Art. 2. - Modificări (2)

Documentul care atestă omologarea oricărui vehicul rutier pentru circulaţia pe drumurile publice este cartea de identitate a vehiculului, prevăzută cu elemente de securizare, eliberată de R.A.R. persoanelor fizice şi juridice.
Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (3)

Omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice este de tip sau individuală.

Art. 4. - Modificări (2), Jurisprudență (1)

Omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere se solicită de producătorii sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora ori, după caz, de persoanele juridice sau fizice române care le importă sau le introduc în România ori le construiesc din piese detaşate.

Art. 5. - Modificări (2)

(1) Omologarea individuală se acordă pentru vehiculele rutiere care au fost anterior înmatriculate în alte ţări, celor noi, construite în ţară sau importate în serie de cel mult zece bucăţi de acelaşi tip pe an, precum şi celor construite din piese detaşate.
Modificări (1)

(2) Omologarea individuală se acordă de către R.A.R., prin reprezentanţele judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de localitatea în care îşi are domiciliul sau sediul persoana care solicită omologarea.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 6. - Modificări (3), Jurisprudență (1), Proceduri (1)

(1) Omologarea de tip se acordă de către R.A.R. pentru vehiculele rutiere noi, construite în ţară sau importate în serie mai mare de zece bucăţi de acelaşi tip pe an.

(2) Dacă tipul de vehicul rutier corespunde normelor tehnice de siguranţă a circulaţiei şi de protecţie a mediului înconjurător, precum şi folosinţei căreia îi este destinat, R.A.R. eliberează un certificat de omologare pentru circulaţie, conţinând descrierea sumară a elementelor care caracterizează acest tip de vehicul.

Art. 7. - Modificări (2)

Producătorii sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora trebuie să menţioneze în cartea de identitate, primită de la R.A.R. conform art. 2, pe care o eliberează pentru fiecare vehicul rutier pe care îl livrează, conformitatea cu caracteristicile tehnice cuprinse în certificatul de omologare pentru circulaţie.
Modificări (2)

Art. 8. - Modificări (2)

Eliberarea certificatelor de omologare internaţională pentru vehicule rutiere şi componentele acestora se face în conformitate cu Acordul de la Geneva din 1958 privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roţi, echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roţi, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976, Ministerul Transporturilor şi R.A.R. fiind desemnate de Guvernul României, parte la acordul din 1958, ca "departament administrativ" şi, respectiv, "serviciu tehnic".

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Cartea de identitate a vehiculului este documentul care atestă, pentru persoana menţionată ca deţinător, dreptul de proprietate asupra vehiculului.
Modificări (1)

(2) La înstrăinarea vehiculului deţinătorul acestuia va transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.
Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1), Proceduri (1)

(1) Cartea de identitate a vehiculului conţine date despre vehicul şi despre persoanele pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv.

(2) Datele despre vehicul se înscriu de către R.A.R. şi, după caz, de producătorul vehiculului sau reprezentantul autorizat al acestuia, pe baza omologării individuale, respectiv de tip.
Modificări (1)

(3) Datele despre deţinător se înscriu de către organele de poliţie care efectuează înmatricularea, potrivit legii.

Art. 11. - Modificări (3)

Eliberarea cărţii de identitate se face în următoarele condiţii:

a) în cazul omologării individuale, precum şi în cazul vehiculelor deja înmatriculate, dacă vehiculul corespunde normelor tehnice de siguranţă a circulaţiei şi de protecţie a mediului înconjurător, precum şi folosinţei căreia îi este destinat, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului;
Modificări (1)

b) în cazul omologării de tip, R.A.R. eliberează, la cerere, deţinătorilor omologării, producători sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora, cărţile de identitate corespunzătoare tipului omologat, aceştia trebuind să menţioneze în cartea de identitate, pentru fiecare vehicul pe care îl livrează, conformitatea cu caracteristicile tehnice cuprinse în certificatul de omologare pentru circulaţie, precum şi datele de identificare unice ale vehiculului livrat.

Art. 12. - Modificări (3), Jurisprudență (4)

Vehiculele rutiere care nu pot fi identificate de către R.A.R. datorită alterării sau lipsei numerelor de identificare a acestora, poansonate de constructor, nu vor fi omologate pentru circulaţie. Se exceptează vehiculele rutiere pentru care poliţia poate stabili provenienţa legală a acestora.

Art. 13. - Modificări (2), Jurisprudență (7)

(1) Vehiculele rutiere, cu excepţia celor noi, care urmează să fie înmatriculate vor fi supuse certificării autenticităţii şi verificării tehnice de către R.A.R.
Jurisprudență (1)

(2) Pentru vehiculele rutiere aflate la prima înmatriculare în România certificarea autenticităţii şi verificarea tehnică sunt incluse în procedura de omologare.
Jurisprudență (3)

(3) Vehiculele rutiere ce urmează să fie reînmatriculate vor fi supuse certificării autenticităţii de către ultimul deţinător menţionat în cartea de identitate a vehiculului.
Modificări (1)

(4) Termenul de valabilitate al certificării autenticităţii este de 30 de zile, iar cel al verificării tehnice în vederea înmatriculării este similar cu cel corespunzător termenului pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice, în funcţie de categoria de vehicul.
Jurisprudență (1)

Art. 14. - Modificări (2), Jurisprudență (1), Proceduri (1)

Se exceptează de la prevederile privind înmatricularea vehiculele aparţinând Ministerului Apărării Naţionale.

Art. 15. - Modificări (2), Jurisprudență (1)

Pe lângă atribuţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, Ministerul Transporturilor, prin R.A.R., îndeplineşte următoarele atribuţii referitoare la omologarea de tip:

a) controlează, la producător sau la reprezentanţii autorizaţi ai acestuia, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere comercializate cu tipul omologat pentru circulaţie şi retrage omologarea în caz de neconformitate;

b) solicită producătorului sau reprezentanţilor autorizaţi ai acestuia remedierea gratuită a defecţiunilor de fabricaţie, constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de acelaşi tip şi care pun sau pot pune în pericol siguranţa circulaţiei sau protecţia mediului; în funcţie de gravitatea defecţiunilor constatate poate solicita producătorului măsuri privind retragerea lotului de vehicule, cu interdicţia folosirii până la remediere sau cu retragerea din circulaţie a acestora.

Art. 16. - Modificări (2)

Cărţile de identitate eliberate de R.A.R. înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe sunt şi rămân valabile pe toată durata existenţei vehiculului sau până la epuizarea spaţiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori ale datelor de identitate ale deţinătorilor.

Art. 17. - Modificări (1)

(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Transporturilor va emite reglementările şi normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România.

(2) Reglementările şi normele tehnice prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate periodic în funcţie de evoluţia legislaţiei Uniunii Europene şi a caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere.

Art. 18. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă art. 5-7, art. 8 lit. f) şi g), art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 81 şi art. 82 alin. (2) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, republicat, cu modificările ulterioare, precum şi alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Anca Boagiu

Bucureşti, 24 august 2000.

Nr. 78.

se încarcă...