Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1338/2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum şi la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008R1338

În vigoare de la 31.12.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1338/2008 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 16 decembrie 2008
privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică,
precum şi la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Prin Decizia nr. 1786/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002 de adoptare a unui Program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii publice (2003-2008)(3) s-a prevăzut ca dezvoltarea componentei statistice a sistemului de informaţii pentru sănătatea publică să se realizeze în colaborare cu statele membre, utilizându-se, după caz, Programul statistic comunitar pentru a promova sinergia şi pentru a evita duplicarea datelor. Decizia nr. 1350/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 de instituire a unui al doilea program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii (2008-2013)(4) a arătat că obiectivul său de a genera şi disemina informaţii şi cunoştinţe cu privire la sănătate va fi urmărit prin acţiuni de continuare a dezvoltării unui sistem durabil de monitorizare a stării de sănătate cu mecanisme pentru colectarea de date şi informaţii comparabile, cu indicatori adecvaţi, precum şi prin dezvoltarea componentei statistice a acestui sistem, împreună cu Programul statistic comunitar.

(2) Informaţiile comunitare cu privire la sănătatea publică s-au dezvoltat în mod sistematic prin intermediul programelor comunitare pentru sănătate publică. Pe baza acestor lucrări, s-a întocmit o listă a indicatorilor de sănătate la nivelul Comunităţii Europene (European Community Health Indicators - ECHI) care oferă o perspectivă de ansamblu asupra stării de sănătate, factorilor determinanţi ai sănătăţii şi sistemelor de sănătate. Pentru a obţine setul minim de date statistice necesare pentru calculul ECHI, statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică ar trebui să respecte, în funcţie de necesitate şi în măsura posibilă, progresele şi rezultatele acţiunilor comunitare din domeniul sănătăţii publice.

(3) Rezoluţia Consiliului din 3 iunie 2002 cu privire la noua strategie comunitară privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (2002-2006)(5) invita Comisia şi statele membre să îşi intensifice eforturile comune de armonizare a statisticilor privind accidentele de muncă şi bolile profesionale, în vederea punerii la dispoziţie a unor date comparabile în baza cărora să se poată realiza o evaluare obiectivă a impactului şi eficacităţii măsurilor luate în cadrul noii strategii comunitare, subliniind, de asemenea, într-o secţiune specială, necesitatea de a ţine seama de creşterea proporţiei femeilor pe piaţa muncii şi de a răspunde nevoilor lor specifice în ceea ce priveşte politicile de sănătate şi siguranţă la locul de muncă. În plus, în Rezoluţia sa din 25 iunie 2007 privind o nouă strategie comunitară referitoare la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (2007-2012)(6), Consiliul invita Comisia să coopereze cu autorităţile legislative pentru instituirea unui sistem statistic european corespunzător în domeniul sănătăţii şi al siguranţei la locul de muncă care să ţină seama de sistemele naţionale diverse şi care să evite impunerea unor sarcini administrative suplimentare. De asemenea, prin Recomandarea din 19 septembrie 2003 privind lista europeană a bolilor profesionale(7), Comisia a recomandat statelor membre armonizarea treptată a statisticilor proprii cu privire la bolile profesionale pentru ca acestea să devină compatibile cu lista europeană, în conformitate cu activitatea desfăşurată în cadrul sistemului pentru armonizarea statisticilor europene referitoare la bolile profesionale.

(4) Consiliul European de la Barcelona din 15 şi 16 martie 2002 a recunoscut trei principii fundamentale pentru reforma sistemelor de sănătate: accesibilitate pentru toţi, calitatea ridicată a serviciilor de asistenţă medicală şi sustenabilitate financiară pe termen lung. Comunicarea Comisiei din20 aprilie 2004 intitulată "Modernizarea protecţiei sociale în scopul dezvoltării unui sistem de asistenţă medicală şi îngrijiri de lungă durată de înaltă calitate, accesibil şi durabil: un sprijin pentru strategiile naţionale prin «metoda deschisă de coordonare»", a propus începerea activităţilor de identificare a potenţialilor indicatori necesari obiectivelor comune de dezvoltare a sistemelor de sănătate, în baza activităţilor întreprinse în contextul programului de acţiune comunitară privind sănătatea, a statisticilor de sănătate ale Eurostat şi a cooperării cu organizaţiile internaţionale. În dezvoltarea acestor indicatori, ar trebui să se acorde o atenţie specială utilizării şi comparabilităţii stării de sănătate autoevaluate prin răspunsurile la anchete.

(5) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi-a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea Program comunitar de acţiune pentru mediu(8) include ca prioritate de mediu principală o acţiune privind mediul, sănătatea şi calitatea vieţii, reclamând definirea şi elaborarea indicatorilor de sănătate şi de mediu. De asemenea, Concluziile Consiliului privind indicatorii structurali din 8 decembrie 2003 au impus includerea indicatorilor de biodiversitate şi sănătate, sub titlul "mediu", în baza de date a indicatorilor structurali folosită pentru Raportul anual de primăvară către Consiliu European; indicatorii referitori la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă sunt, de asemenea, incluşi în această bază de date, sub titlul "ocuparea forţei de muncă". Ansamblul indicatorilor de dezvoltare durabilă adoptat de Comisie în 2005 conţine, de asemenea, o temă legată de indicatorii de sănătate publică.

(6) Planul de acţiune în domeniul mediului şi al sănătăţii 2004-2010 recunoaşte necesitatea îmbunătăţirii calităţii, comparabilităţii şi accesibilităţii datelor referitoare la starea de sănătate în cazul bolilor şi afecţiunilor legate de mediu, prin intermediul Programului statistic comunitar.

(7) Rezoluţia Consiliului din 15 iulie 2003 privind promovarea ocupării forţei de muncă şi a integrării sociale a persoanelor cu dizabilităţi(9) invită statele membre şi Comisia să adune material statistic cu privire la situaţia persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv la dezvoltarea serviciilor şi beneficiilor pentru această categorie de persoane. De asemenea, în Comunicarea sa din 30 octombrie 2003 intitulată "Egalitatea de şanse pentru persoanele cu dizabilităţi - un plan de acţiune european", Comisia a decis să elaboreze indicatori contextuali comparabili la nivelul statelor membre, în vederea evaluării eficacităţii politicilor privind persoanele cu dizabilităţi. S-a menţionat totodată necesitatea exploatării la maximum a surselor şi structurilor sistemului statistic european, în special prin dezvoltarea modulelor de anchetă armonizate, în vederea obţinerii de informaţii statistice comparabile la nivel internaţional, necesare pentru monitorizarea progreselor realizate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...