Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008R1333

În vigoare de la 31.12.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1333/2008 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 16 decembrie 2008
privind aditivii alimentari
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Libera circulaţie a produselor alimentare sigure şi sănătoase constituie un aspect esenţial al pieţei interne şi contribuie semnificativ la sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor şi la interesele lor sociale şi economice.

(2) În aplicarea politicilor comunitare, ar trebui să se asigure un nivel ridicat de protecţie a vieţii şi sănătăţii oamenilor.

(3) Prezentul regulament înlocuieşte directivele şi deciziile anterioare privind aditivii alimentari care pot fi utilizaţi în produsele alimentare în vederea asigurării unei funcţionări eficiente a pieţei interne şi a unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii populaţiei, şi un nivel înalt de protecţie a consumatorului, inclusiv protecţia intereselor consumatorului, prin proceduri cuprinzătoare şi raţionalizate.

(4) Prezentul regulament armonizează utilizarea aditivilor alimentari în produsele alimentare din cadrul Comunităţii. Aceasta include utilizarea aditivilor alimentari în produsele alimentare care intră sub incidenţa Directivei 89/398/CEE din 3 mai 1989 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind produsele alimentare destinate unei alimentaţii speciale(3) şi utilizarea unor coloranţi alimentari pentru marcarea sanitară a cărnii şi decorarea şi ştampilarea ouălor. Acesta armonizează, de asemenea, utilizarea aditivilor alimentari în aditivii şi enzimele alimentare, garantând astfel siguranţa şi calitatea acestora şi facilitând depozitarea şi utilizarea lor. Aceste aspecte nu au fost reglementate anterior la nivel comunitar.

(5) Aditivii alimentari sunt substanţe care nu se consumă de regulă ca aliment de sine stătător, ci se adaugă în mod deliberat în alimente în scopuri tehnologice descrise în prezentul regulament, ca de exemplu pentru conservarea acestora. Toţi aditivii alimentari ar trebui să intre sub incidenţa prezentului regulament şi, prin urmare, lista categoriilor funcţionale ar trebui actualizată conform progresului ştiinţific şi dezvoltării tehnologice. Cu toate acestea, nu sunt considerate aditivi alimentari substanţele utilizate pentru a da o aromă şi/sau un gust sau în scopuri nutriţionale speciale, precum înlocuitorii sării, vitaminele şi mineralele. În plus, nici substanţele considerate produse alimentare ce pot îndeplini o funcţie tehnologică, ca de exemplu clorura de sodiu sau şofranul pentru colorare, precum şi enzimele alimentare, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Cu toate acestea, preparatele obţinute din produse alimentare şi alte surse materiale, care sunt destinate obţinerii unui efect tehnologic în produsul alimentar final şi care sunt obţinute prin extragerea selectivă a componentelor (de ex. pigmenţi) referitor la componentele nutritive şi aromatice, ar trebui să fie considerate aditivi în sensul prezentului regulament. În fine, enzimele alimentare intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1332/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare(4), ceea ce exclude aplicarea prezentului regulament.

(6) Substanţele neconsumate ca alimente în sine, dar utilizate deliberat în prelucrarea alimentelor, care rămân doar ca reziduuri în produsul final şi nu au un efect tehnologic în produsul final (adjuvanţi tehnologici), nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(7) Aditivii alimentari ar trebui aprobaţi şi utilizaţi numai dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul regulament. Aditivii alimentari trebuie să fie siguri atunci când sunt utilizaţi, trebuie să existe o necesitate tehnologică pentru utilizarea lor, trebuie să nu inducă în eroare consumatorul şi utilizarea lor trebuie să aducă un beneficiu consumatorului. Inducerea în eroare a consumatorilor include aspecte legate de natura, prospeţimea, calitatea ingredientelor utilizate, măsura în care un produs sau proces de producţie este natural sau calitatea nutritivă a produsului, inclusiv conţinutul de fructe şi legume, fără a se limita la acestea. Aprobarea aditivilor alimentari ar trebui să ţină seama şi de alţi factori relevanţi pentru domeniul în cauză, inclusiv factori societali, economici, tradiţionali, etici şi de mediu, principiul precauţiei, precum şi de fezabilitatea controalelor. Utilizarea şi nivelurile maxime de aditivi alimentari ar trebui să ţină seama de consumul acestui aditiv alimentar pornind din alte surse şi de expunerea unor grupuri speciale de consumatori (de exemplu persoanele alergice) la aditivul alimentar.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...