Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 977/2008 privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală Număr celex: 32008D0977

În vigoare de la 30.12.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA-CADRU 2008/977/JAI A CONSILIULUI
din 27 noiembrie 2008
privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul
cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30, articolul 31 şi articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Uniunea Europeană şi-a stabilit obiectivul de a menţine şi de a dezvolta Uniunea ca spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în cadrul căruia se va asigura un înalt nivel de siguranţă prin acţiunea comună a statelor membre în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală.

(2) Acţiunea comună în domeniul cooperării poliţieneşti în temeiul articolului 30 alineatul (1) litera (b) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi acţiunea comună pentru cooperarea judiciară în materie penală în temeiul articolului 31 alineatul (1) litera (a) din Tratatul privind Uniunea Europeană implică necesitatea prelucrării unor informaţii relevante care ar trebui să facă obiectul unor dispoziţii corespunzătoare privind protecţia datelor cu caracter personal.

(3) Legislaţia care intră sub incidenţa titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană ar trebui să favorizeze cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală cu privire la eficienţa, precum şi la legitimitatea şi conformitatea acesteia cu drepturile fundamentale şi, în special, cu dreptul la viaţă privată şi la protecţia datelor cu caracter personal. Adoptarea de standarde comune privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii şi a combaterii crimei contribuie la realizarea ambelor obiective.

(4) Programul de la Haga pentru consolidarea libertăţii, securităţii şi justiţiei în Uniunea Europeană adoptat de Consiliul European la 4 noiembrie 2004 a subliniat necesitatea unei abordări inovatoare a schimbului transfrontalier de informaţii privind punerea în aplicare a legii, cu stricta respectare a principalelor condiţii din domeniul protecţiei datelor şi a invitat Comisia să înainteze propuneri în acest sens până la sfârşitul anului 2005. Aspectul menţionat a fost reflectat în Planul de acţiune al Consiliului şi al Comisiei de punere în aplicare a Programului de la Haga pentru consolidarea libertăţii, securităţii şi justiţiei în Uniunea Europeană(2).

(5) Schimbul de date personale în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală, în special în conformitate cu principiul disponibilităţii informaţiei, astfel cum a fost enunţat în Programul de la Haga, ar trebui sprijinit prin norme clare care să sporească încrederea reciprocă între autorităţile competente şi să asigure protecţia informaţiilor relevante, astfel încât să se excludă orice discriminare în ceea ce priveşte această cooperare între statele membre, cu respectarea, în acelaşi timp a drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice. Instrumentele existente la nivel european nu sunt suficiente. Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi la libera circulaţie a acestor date(3) nu se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal în cursul unei activităţi care nu se circumscrie domeniului de aplicare a legislaţiei comunitare, astfel cum sunt cele prevăzute la titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană şi nici, în orice caz, operaţiilor de prelucrare privind securitatea publică, apărarea, siguranţa de stat şi activităţile statului în domeniul legii penale.

(6) Prezenta decizie-cadru se aplică numai în cazul datelor colectate sau prelucrate de autorităţi competente, în scopul prevenirii, cercetării, descoperirii sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor. Prezenta decizie-cadru ar trebui să lase la latitudinea statelor membre determinarea mai exactă, la nivel naţional, a celorlalte obiective considerate ca fiind incompatibile cu scopul pentru care au fost colectate iniţial datele personale. În general, prelucrarea suplimentară în scopuri de cercetare istorică, statistice sau de cercetare ştiinţifică nu ar trebui să fie considerată incompatibilă cu scopul iniţial al prelucrării.

(7) Domeniul de aplicare al prezentei decizii-cadru se limitează la prelucrarea datelor cu caracter personal transmise sau puse la dispoziţie între statele membre. Nu ar trebui să se poată deduce nicio concluzie din această restricţie privind competenţa Uniunii de a adopta acte privind colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal la nivel naţional sau privind oportunitatea unei asemenea acţiuni din partea Uniunii în viitor.

(8) Pentru a facilita schimburile de date în cadrul Uniunii, statele membre urmăresc să asigure faptul că standardele de protecţie a datelor realizate în prelucrarea datelor la nivel naţional corespund celor prevăzute de prezenta decizie-cadru. În ceea ce priveşte prelucrarea datelor la nivel naţional, prezenta decizie-cadru nu împiedică statele membre să asigure garanţii ale protecţiei datelor cu caracter personal la un nivel mai ridicat decât cel prevăzut prin prezenta decizie-cadru.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...