Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1302/2008 privind baza de date centrală a excluderilor Număr celex: 32008R1302

În vigoare de la 20.12.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1302/2008 AL COMISIEI
din 17 decembrie 2008
privind baza de date centrală a excluderilor

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(1), în special articolul 95,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 215/2008 al Consiliului din 18 februarie 2008 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al zecelea Fond European de Dezvoltare(2), în special articolul 98,

întrucât:

(1) Comisia, care este responsabilă de executarea bugetului general al Uniunii Europene şi a oricăror alte fonduri gestionate de Comunităţi, are obligaţia de a constitui şi gestiona o bază de date centrală, în conformitate cu normele Comunităţii privind protecţia datelor cu caracter personal, cu scopul de a eficientiza mecanismul de excludere prevăzut în Regulamentul financiar şi de a proteja interesele financiare ale Comunităţilor. Baza de date ar trebui să cuprindă, în special, executarea tuturor fondurilor comunitare, independent de modul de gestionare aplicabil.

(2) Regulamentul financiar prevede obligaţii pentru instituţii privind atribuirea contractelor şi a finanţărilor nerambursabile terţilor în contextul gestiunii centralizate a fondurilor comunitare. În special, articolul 93 şi articolul 114 alineatul (3) stabilesc obligaţia de a exclude terţii de la participarea la procedurile de achiziţii publice sau de atribuire de finanţări nerambursabile în cazul în care se află în una dintre situaţiile enumerate la articolul 93 alineatul (1). Articolul 94 şi articolul 114 alineatul (3) interzic atribuirea unui contract sau a unei finanţări nerambursabile terţilor care, în timpul unei anumite proceduri de achiziţii publice sau de atribuire de finanţări nerambursabile, se află într-o situaţie de conflict de interese sau în situaţia de afifăcut declaraţii false la furnizarea informaţiilor solicitate de instituţie, acestea fiind o condiţie de participare la procedura de achiziţii publice sau de atribuire. Articolul 96 şi articolul 114 alineatul (4) mai stabilesc posibilitatea ca autoritatea contractantă să impună terţilor penalităţi administrative şi financiare, în special sub forma excluderii de la beneficiul oricărui fond comunitar pentru o perioadă ce urmează a fi stabilită de instituţia respectivă, în temeiul articolului 133a din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(3).

(3) Articolele 74 şi 75 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(4) le impun acestor organisme să aplice dispoziţiile menţionate anterior.

(4) Articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 1653/2004 al Comisiei din 21 septembrie 2004 de stabilire a regulamentului financiar tip pentru agenţiile executive, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului de stabilire a statutului agenţiilor executive cărora urmează să li se încredinţeze anumite sarcini privind gestionarea programelor comunitare(5) le impune agenţiilor executive să aplice dispoziţiile menţionate anterior ale Regulamentului financiar pentru executarea bugetului lor operaţional.

(5) Având în vedere că agenţiile executive au statut de ordonatori de credite delegaţi de către Comisie pentru executarea creditelor de funcţionare pentru care aplică Regulamentul financiar, acestea ar trebui să aibă acces la baza de date a excluderilor în acelaşi mod ca şi serviciile Comisiei.

(6) Ar trebui definite obiectivele şi scopul bazei de date a excluderilor pentru a determina utilizarea datelor.

(7) Oficiul European Antifraudă (OLAF) ar trebui să aibă acces la baza de date a excluderilor pentru a-şi îndeplini sarcinile de investigare de reglementare şi activităţile sale de culegere de informaţii şi prevenire a fraudelor desfăşurate în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)(6) şi Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)(7).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...