Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31.03.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

Art. 1. -

(1) Medicii de familie, indiferent de forma de organizare a asistenţei medicale primare în cadrul sistemului public sau privat, au obligaţia de a asigura vaccinarea copiilor.
Modificări (1)

(2) Schema de vaccinare recomandată pentru copii şi adolescenţi este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă şi în Programul naţional de imunizări aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.
Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Se instituie Registrul unic de vaccinări, al cărui model va fi stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
Modificări (1)

(2) Medicii de familie vor avea în dotare şi vor completa la zi Registrul unic de vaccinări, în conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Sănătăţii.
Modificări (1)

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

(1) Se instituie carnetul de vaccinări în care vor fi înscrise informaţiile legate de statusul vaccinal al copilului, începând de la naştere.
Modificări (1)

(2) Modelul carnetului de vaccinări se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
Modificări (1)

Art. 4. -

Editarea şi tipărirea registrelor unice de vaccinări şi a carnetelor de vaccinări se finanţează de la bugetul de stat, din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate.
Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Medicii, indiferent de forma de organizare în cadrul sistemului public sau privat, au obligaţia:

a) de a raporta toate bolile transmisibile şi netransmisibile, în conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Sănătăţii;

b) de a participa la acţiunile cu caracter preventiv, potrivit programelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 5 lit. a) şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.

(2) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) se va actualiza prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei.

Art. 7. - Modificări (1)

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 6 alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite de Ministerul Sănătăţii, din cadrul compartimentelor specializate ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Art. 8. - Modificări (1)

În măsura în care prezenta ordonanţă nu dispune, contravenţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile care reglementează regimul general al contravenţiilor.

Art. 9. -

Prezenta ordonanţă va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul sănătăţii,
Hajdu Gabor
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş

Bucureşti, 30 ianuarie 2000.

Nr. 53.

ANEXĂ
Modificări (1)

SCHEMA
de vaccinare recomandată pentru copii şi adolescenţi în cadrul
Programului naţional de imunizări în anul 2000

Vârsta recomandată Vaccinul Comentarii
0-7 zile BCG, Hep B În maternitate
2 luni DTP, VPOT, Hep B Simultan
4 luni DTP, VPOT Simultan
6 luni DTP, VPOT, Hep B Simultan
9-11 luni Ruj
12 luni DTP, VPOT Simultan
30-35 luni DTP
7 ani (în clasa I) DT, Ruj Campanii şcolare
9 ani (în clasa a III-a) VPOT, Hep B Campanii şcolare
14 ani (în clasa a VIII-a) DT, BCG Campanii şcolare
24 ani DT Şi la fiecare 10 ani ulterior
Studenţi anul I, respectiv elevi anul I, de la facultăţile de medicină şi stomatologie, respectiv de la şcolile sanitare postliceale Hep B Campanii şcolare
DTP Vaccin diftero-tetano-pertussis
VPOT Vaccin polio oral trivalent
Hep B Vaccin contra hepatitei B
Ruj Vaccin rujeolic
BCG Bacil Calmette Guerin - vaccin tuberculos
DT bianatoxina diftero-tetanică (se utilizează după vârsta de 14 ani)

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi şi ace de unică folosinţă.

se încarcă...