Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 909/2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană Număr celex: 32008D0909

În vigoare de la 05.12.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (1) litera (a) şi articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere iniţiativa Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Consiliul European întrunit la Tampere în 15 şi 16 octombrie 1999 a aprobat principiul recunoaşterii reciproce, care ar trebui să devină piatra de temelie a cooperării judiciare atât în materie civilă, cât şi penală în cadrul Uniunii.

(2) La 29 noiembrie 2000, Consiliul, în conformitate cu concluziile de la Tampere, a adoptat un program de măsuri pentru punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti în materie penală, în care a solicitat o evaluare a necesităţii instituirii unor mecanisme moderne de recunoaştere reciprocă a sentinţelor definitive care implică privarea de libertate (măsura 14) şi aplicarea extinsă a principiului transferării persoanelor condamnate, astfel încât să includă persoanele rezidente într-un stat membru (măsura 16).

(3) Programul de la Haga privind consolidarea libertăţii, securităţii şi justiţiei în Uniunea Europeană cere statelor membre să finalizeze programul de măsuri, în special în domeniul executării pedepselor privative de libertate definitive.

(4) Toate statele membre au ratificat Convenţia Consiliului Europei din 21 martie 1983 privind transferarea persoanelor condamnate. În temeiul convenţiei în cauză, persoanele condamnate pot fi transferate, în scopul executării restului pedepsei, doar statului de cetăţenie al acestora şi doar cu consimţământul acestor persoane şi al statelor implicate. Protocolul adiţional la Convenţia respectivă, din 18 decembrie 1997, care permite transferarea fără consimţământul persoanei, sub rezerva anumitor condiţii, nu a fost ratificat de către toate statele membre. Niciunul dintre aceste instrumente nu impune o obligaţie de principiu privind preluarea persoanelor condamnate în scopul executării pedepsei sau ordinului.

(5) Drepturile procedurale în cadrul procedurii penale sunt un element esenţial pentru asigurarea încrederii reciproce între statele membre în cooperarea judiciară. Relaţiile dintre statele membre, care sunt caracterizate de o încredere reciprocă specială în sistemele juridice ale celorlalte state membre, permit recunoaşterea de către statul de executare a deciziilor luate de autorităţile statului emitent. Prin urmare, ar trebui să se ia în considerare o dezvoltare sporită a cooperării prevăzute de instrumentele Consiliului Europei privind executarea hotărârilor judecătoreşti în materie penală, în special în cazul în care cetăţeni ai Uniunii au făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti în materie penală şi au fost condamnaţi printr-o pedeapsă sau măsură care implică privarea de libertate în alt stat membru. Fără a aduce atingere necesităţii de a furniza persoanei condamnate garanţii corespunzătoare, nu ar trebui să se mai acorde o importanţă predominantă implicării acesteia în procedură, supunând consimţământului său, în toate cazurile, transmiterea unei hotărâri judecătoreşti unui alt stat membru în scopul recunoaşterii şi executării pedepsei pronunţate.

(6) Prezenta decizie-cadru ar trebui pusă în aplicare şi aplicată astfel încât să permită respectarea principiilor generale de egalitate, echitate şi caracter rezonabil.

(7) Articolul 4 alineatul (1) litera (c) conţine o dispoziţie discreţionară care permite transmiterea hotărârii judecătoreşti şi a certificatului, de exemplu, statului membru de cetăţenie al persoanei condamnate, în alte cazuri decât cele prevăzute la alineatul (1) literele (a) şi (b) sau statului membru în care locuieşte persoana condamnată şi în care aceasta a avut reşedinţa legală în mod continuu pe o perioadă de cel puţin cinci ani şi va păstra un drept de şedere permanentă în respectivul stat membru.

(8) În cazurile menţionate la articolul 4 alineatul (1) litera (c), transmiterea hotărârii judecătoreşti şi a certificatului statului de executare face obiectul unor consultări între autorităţile competente ale statului emitent şi cele ale statului de executare şi este supusă consimţământului autorităţii competente a statului de executare. Autorităţile competente ar trebui să ţină cont de elemente precum durata şederii sau alte legături cu statul de executare. În cazurile în care persoana condamnată ar putea fi transferată către un stat membru şi către o ţară terţă în temeiul dreptului naţional sau al instrumentelor internaţionale, autorităţile competente ale statului emitent şi ale statului de executare ar trebui, în decursul unor consultări, să analizeze dacă executarea sentinţei în statul de executare ar putea facilita realizarea obiectivului de reabilitare socială în mod mai eficient decât executarea în ţara terţă.

(9) Executarea condamnării în statul de executare ar trebui să sporească şansele de reabilitare socială ale persoanei condamnate. În vederea dobândirii certitudinii că executarea pedepsei de către statul de executare va contribui la facilitarea reabilitării sociale a persoanei condamnate, autoritatea competentă a statului emitent ar trebui să ţină cont de elemente precum ataşamentul persoanei la statul de executare, faptul dacă persoana în cauză consideră sau nu statul de executare ca un loc faţă de care are legături familiale, lingvistice, culturale, sociale sau economice sau de alt tip.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...