Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 96/2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere Număr celex: 32008L0096

În vigoare de la 29.11.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/96/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 19 noiembrie 2008
privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71 alineatul (1) litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Reţeaua rutieră transeuropeană definită în Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport(3) este de o importanţă deosebită în contextul sprijinului acordat integrării şi coeziunii în Europa, precum şi al garantării unui nivel sporit de bunăstare. Trebuie, în special, să se asigure un nivel ridicat de siguranţă.

(2) În Cartea sa albă din 12 septembrie 2001 intitulată "Politica europeană în domeniul transporturilor în orizontul lui 2010: momentul deciziilor", Comisia a semnalat necesitatea de a realiza evaluări de impact asupra siguranţei şi operaţiuni de audit în domeniul siguranţei rutiere, în vederea identificării şi gestionării tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente din cadrul Comunităţii. Aceasta fixează, de asemenea, obiectivul de a reduce la jumătate numărul persoanelor decedate pe căile rutiere din cadrul Uniunii Europene între 2001 şi 2010.

(3) În Comunicarea sa din 2 iunie 2003 intitulată "Program de acţiune european destinat siguranţei rutiere Reducerea la jumătate a numărului de victime rutiere în Uniunea Europeană până în 2010: o responsabilitate comună", Comisia desemnează infrastructura rutieră ca fiind al treilea pilon al politicii de siguranţă rutieră, ceea ce ar trebui să reprezinte o contribuţie importantă la îndeplinirea obiectivului comunitar de reducere a accidentelor.

(4) În ultimii ani s-au înregistrat progrese semnificative în domeniul proiectării autovehiculelor (măsuri de siguranţă, proiectarea şi aplicarea de noi tehnologii), care au contribuit la reducerea numărului de persoane decedate sau vătămate în urma accidentelor de circulaţie. Dacă se doreşte atingerea obiectivului fixat pentru 2010, trebuie să se întreprindă acţiuni şi în alte domenii. Gestionarea siguranţei infrastructurilor rutiere poate fi considerabil îmbunătăţită, iar această posibilitate trebuie valorificată.

(5) Instituirea unor proceduri adecvate este esenţială pentru îmbunătăţirea siguranţei infrastructurii rutiere în cuprinsul reţelei rutiere transeuropene. Evaluările de impact asupra siguranţei rutiere ar trebui să demonstreze, la nivel strategic, implicaţiile asupra siguranţei rutiere ale diferitelor alternative de planificare a unui proiect de infrastructură şi ar trebui să aibă un rol decisiv în alegerea traseului. Rezultatele evaluărilor de impact asupra siguranţei rutiere pot fi consemnate în mai multe documente. În plus, operaţiunile de audit în domeniul siguranţei rutiere ar trebui să prezinte detaliat riscurile unui proiect de infrastructură rutieră. Este firesc, prin urmare, să se dezvolte o serie de proceduri de urmat în aceste două domenii, în scopul sporirii siguranţei infrastructurilor rutiere din cuprinsul reţelei rutiere transeuropene, cu excepţia tunelurilor rutiere care sunt reglementate de Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de siguranţă pentru tunelurile din Reţeaua rutieră transeuropeană(4).

(6) Mai multe state membre dispun deja de sisteme funcţionale de gestionare a infrastructurii rutiere. Acestora ar trebui să li se permită să folosească metodele proprii existente, în măsura în care sunt în conformitate cu obiectivele prezentei directive.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...