Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 106/2008 privind nivelul minim de formare a navigatorilor (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008L0106

În vigoare de la 03.12.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/106/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 19 noiembrie 2008
privind nivelul minim de formare a navigatorilor (reformare)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 2001/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind nivelul minim de formare a navigatorilor(3) a fost modificată de mai multe ori în mod substanţial(4). Deoarece acum sunt operate noi modificări la respectiva directivă, ar trebui, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea prevederilor în cauză.

(2) Măsurile luate la nivelul Comunităţii în domeniul siguranţei maritime şi al prevenirii poluării pe mare ar trebui să fie în conformitate cu normele şi standardele adoptate la nivel internaţional.

(3) Pentru a menţine şi dezvolta nivelul cunoştinţelor şi al competenţelor navigatorilor din Comunitate, este important să se acorde atenţia corespunzătoare formării şi statutului navigatorilor în Comunitate.

(4) Pentru acordarea certificatelor de competenţă profesională navigatorilor ar trebui asigurat un nivel consecvent al formării, în interesul siguranţei maritime.

(5) Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale(5) se aplică profesiilor din domeniul maritim, care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive. Aceasta contribuie la facilitarea respectării obligaţiilor instituite prin tratat, desfiinţând barierele în calea liberei circulaţii a persoanelor şi a serviciilor între statele membre.

(6) Recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi a certificatelor prevăzută de Directiva 2005/36/CE nu garantează întotdeauna un nivel de formare standardizat pentru toţi navigatorii care servesc la bordul navelor ce arborează pavilionul unui stat membru. Cu toate acestea, acest lucru este esenţial din punctul de vedere al siguranţei maritime.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...