Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 867/2008 privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piaţa muncii [notificată cu numărul C(2008) 5737] Număr celex: 32008H0867

În vigoare de la 18.11.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 3 octombrie 2008
privind incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piaţa muncii
[notificată cu numărul C(2008) 5737]
(2008/867/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 211,

întrucât:

(1) Respectul pentru demnitatea umană este un principiu fundamental al Uniunii Europene, printre obiectivele căruia se numără promovarea ocupării integrale a forţei de muncă şi a progresului social, combaterea excluziunii sociale şi a discriminării, precum şi promovarea justiţiei sociale şi a protecţiei sociale. În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) litera (h) din tratat, Comunitatea contribuie la sprijinirea şi completarea activităţilor statelor membre în vederea integrării persoanelor excluse de pe piaţa muncii. Articolul 34 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede dreptul la asistenţă socială şi la asistenţă în ceea ce priveşte locuinţa pentru asigurarea unei vieţi demne tuturor celor care nu dispun de resurse suficiente.

(2) Recomandarea 92/441/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind criteriile comune referitoare la resursele suficiente şi asistenţa socială în sistemele de protecţie socială(1) rămâne în continuare un instrument de referinţă pentru politicile comunitare referitoare la sărăcie şi excluziune socială, instrument care nu şi-a pierdut din importanţă, deşi încă mai rămân multe de făcut pentru ca acesta să fie complet implementat.

(3) Din 1992 şi-au făcut apariţia noi instrumente. Unul din aceste instrumente este Metoda deschisă de coordonare pentru protecţie socială şi incluziune socială, ale cărei obiective includ incluziunea socială activă pentru toţi, care urmează să fie asigurată prin promovarea participării pe piaţa muncii şi prin combaterea sărăciei şi a excluziunii în rândul celor mai marginalizate persoane şi grupuri(2). Un alt instrument îl reprezintă strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă al cărei obiectiv este, între altele, să consolideze incluziunea socială, să combată sărăcia, să prevină excluziunea de pe piaţa muncii şi să sprijine integrarea în muncă a persoanelor dezavantajate(3).

(4) Persistenţa sărăciei şi a şomajului, precum şi complexitatea în continuă creştere a dezavantajelor multiple, necesită politici globale şi integrate(4). În vederea modernizării sistemelor de protecţie socială, sprijinul adecvat pe venit trebuie combinat cu o legătură către piaţa muncii şi cu accesul la servicii de calitate în cadrul unei strategii integrate de incluziune activă(5). Această strategie este complementară pe deplin cu metoda flexicurităţii, deoarece aceasta vizează persoanele excluse de pe piaţa muncii. Ea contribuie la Strategia de la Lisabona prin facilitarea activării şi mobilităţii forţei de muncă, reprezentând un element de bază al dimensiunii sociale din cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a UE(6).

(5) La punerea treptată în aplicare a prezentei recomandări se vor lua în considerare priorităţile naţionale şi disponibilitatea resurselor financiare.

(6) Prezenta recomandare şi punerea în aplicare a principiilor comune prevăzute de aceasta nu aduc atingere punerii în aplicare a legislaţiei comunitare, inclusiv a prevederilor privind ajutoarele de stat şi a Regulamentului general de exceptare pe categorii(7), precum şi a prevederilor comunitare privind atribuirea contractelor publice.

(7) În conformitate cu principiul subsidiarităţii, este de competenţa statelor membre să definească nivelul sprijinului pe venit şi să stabilească un echilibru adecvat al politicilor, având în vedere diferitele situaţii şi nevoi de la nivel local, regional şi naţional,

RECOMANDĂ STATELOR MEMBRE:

___________

(1) JO L 245, 26.8.1992, p. 46.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...