Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1101/2008 privind transmiterea de date statistice confidenţiale Biroului Statistic al Comunităţilor Europene (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008R1101

În vigoare de la 14.11.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE, EURATOM) NR. 1101/2008 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 22 octombrie 2008
privind transmiterea de date statistice confidenţiale Biroului
Statistic al Comunităţilor Europene (versiune codificată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 187,

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

întrucât:

(1) Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidenţiale Biroului Statistic al Comunităţilor Europene(2) a fost modificat de mai multe ori în mod substanţial(3). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice regulamentul menţionat.

(2) Pentru a-şi îndeplini sarcinile încredinţate prin tratate, Comisia trebuie să dispună de informaţii complete şi sigure. Pentru o gestionare eficientă, Biroul Statistic al Comunităţilor Europene, denumit în continuare "Eurostat", ar trebui să aibă posibilitatea de a obţine toate informaţiile statistice naţionale necesare elaborării statisticilor comunitare şi efectuării analizelor necesare.

(3) Articolul 10 din Tratatul CE şi articolul 192 din Tratatul Euratom impun statelor membre să faciliteze îndeplinirea misiunii Comunităţii. Această obligaţie include şi furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest sens. În plus, absenţa datelor statistice confidenţiale constituie pentru Eurostat o pierdere considerabilă de informaţii la nivel comunitar, fapt care face dificilă elaborarea statisticilor şi efectuarea analizelor cu privire la Comunitate.

(4) Statele membre nu mai au motiv să invoce dispoziţii referitoare la confidenţialitatea datelor statistice, deoarece este stabilit faptul că Eurostat oferă aceleaşi garanţii cu privire la confidenţialitatea datelor ca şi institutele naţionale de statistică. Aceste garanţii sunt deja consacrate, într-o anumită măsură, în tratatele comunitare şi, în special, la articolul 287 din Tratatul CE şi la articolul 194 alineatul (1) din Tratatul Euratom, precum şi la articolul 17 din Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a statutului funcţionarilor Comunităţii Europene, precum şi regimul aplicabil altor agenţi ai acestor Comunităţi(4), şi pot fi consolidate prin măsuri corespunzătoare adoptate în aplicarea prezentului regulament.

(5) Orice încălcare a confidenţialităţii datelor statistice protejate prin prezentul regulament ar trebui să fie sancţionată eficient, indiferent cine este autorul acesteia.

(6) Orice încălcare a obligaţiilor impuse funcţionarilor şi altor angajaţi ai Eurostat, fie comisă cu intenţie, fie din neglijenţă, atrage după sine sancţiuni disciplinare şi, dacă este cazul, penale pentru încălcarea secretului profesional, conform dispoziţiilor de la articolul 12 coroborat cu articolul 18 din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene.

(7) Prezentul regulament se aplică numai transmiterii către Eurostat a acelor date statistice din domeniul de competenţă al institutelor naţionale de statistică pe care acestea le consideră date statistice confidenţiale şi nu aduce atingere dispoziţiilor naţionale sau comunitare speciale referitoare la transmitea altor tipuri de informaţii Comisiei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...